СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МАДАН

 Община Мадан на основание 127, ал.6 от ЗУТ съобщава, че с Решение №124/28.08.2020г. на Общински съвет-Мадан е одобрен Общ устройствен план на община Мадан /ОУПО/ .

Решение №124/28.08.2020г. на Общински съвет - Мадан е обнародвано в Държавен вестник /ДВ/ бр.83/25.09.2020г. и подлежи на обжалване в едномесечен срок от обнародването му, считано от 25.09.2020 год. до 24.10.2020 год. включително, пред Административен съд-Смолян.

Приложение: Проект за ОУП на Община Мадан

Търсене