СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА, КАСАЕЩ РАЗВИТИЕТО НА МИННИЯ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА МАДАН

СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА, КАСАЕЩ РАЗВИТИЕТО НА МИННИЯ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА МАДАН

Днес се проведе встъпителна пресконференция, касаеща стартирането на дейностите по проекта за развитие на минния туризъм в Мадан.

Кметът на община Мадан Фахри Молайсенов откри събитието, споделяйки значимостта на проекта за региона.

Проектът се реализира в партньорство с:

  • OБЩИНА ПИЛЕА-ХОРТИАТИС, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ
  • ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ДЕМОКРИТ“, КСАНТИ
  • МЕЖДУНАРОДНИЯТ ГРЪЦКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОЛУН
  • МИННО–ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

Реализацията му е от изключително важно значение за насърчаване на сътрудничеството на местно/регионално и трансгранично равнище за развитие на устойчиви туристически дейности.

Проектът ще подпомогне Община Мадан да се превърне в по-привлекателно място за туристи предлагайки туристически продукт, базиран на устойчивото развитие, чрез минно-познавателния туризъм, подпомагащ и развитието на другите му форми, като например екотуризъм.

Община Мадан приоритетно работи за изграждане на модерна туристическа инфраструктура и защо не иновационна по своя характер, разбира се чрез разумното използване на природните и културно-исторически дадености.

На практика всички предвидени дейности в проекта са насочени към културното и природно наследство в трансграничния регион, каквато е и една от целите на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014-2020 г.

Предвидените дейности за община Мадан са по няколко работни пакети , част от които са разработване на приложения, дигитализация, геймификация и дейности по прилагането им, както и строителни дейности и оборудване на следните обекти:

1.„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ В ГРАД МАДАН“ - Сградата не е ремонтирана и освежавана повече от двадесет години. Към настоящия момент е належащо да се извърши реконструкция на втория етаж, където се помещава музеят. Предвижда се цялостна подмяна на под и покривната конструкция. Всички дограми ще бъдат подменени с нови. Предвижда се и нова врата, водеща към парка и галерията за подземния минен музей. Предвижда се подмяна на цялата електрическа инсталация и ВиК инсталация. Осветлението ще бъде с луминесцентни осветителни тела, а в изложбената зала ще бъде монтирано допълнително декоративно осветление. Пред входа на музея се предвижда изграждането на стомано-бетонова рампа за хора със затруднено придвижване, както и осветление.

2.„ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА” В ГРАД МАДАН“

Обектът представлява изчерпана минна изработка. Предвижда се промяна на предназначението й в музей. За да могат ефективно да се разположат експонатите в подземния музей, е предвидено допълнително да се прокарат изработки /камери/, да се извършат възстановителни и обезопасителни работи и да се изгради подходящо осветление. Основният замисъл при посещение на туристи в музея е да се използва рудничен транспорт за достъп до експонатите. За целта цялото трасе на комплекса ще бъде оборудвано с релсов път. Предвидени са стрелки и обходи за маневриране на акумулаторния локомотив, така че да бъде винаги в челото на композицията. Туристите ще бъдат качвани във специална руднична вагонетка, предназначена за транспорт на хора съгласно регламентираните изисквания. Композицията ще достига до вертикалната шахта, където туристите слизат и започват огледа на експонатите. Електровозът извършва маневра зад шахтата и застава отново в челото на композицията.

3.„ОБЛАГОРОДЯВАНЕ ТЕРИТОРИЯТА В РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН

Площта, предвидена за облагородяване, е разположена в парковото пространство между сградите на Музея по минно дело и рудодобив и Подземен минен музей „Сполука” в град Мадан. Представлява своеобразен парк, състоящ се от алеи със стълби и стълбищни площадки.

В площта, предвидена за облагородяване, е предвидено поставянето на перголи, пейки, парково осветление и озеленяване, подмяна на настилка по алеи, изграждане на нова настилка, рехабилитация на съществуващите стълби, почистване на тревните площи и преоформяне на терена. Ще бъде възстановена и съществуващата чешма.

4.„РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КРИСТАЛНАТА ЗАЛА В ГРАД МАДАН“

Помещенията в Кристална зала „Родопски кристал“ ще бъдат ремонтирани и освежени, ще се аранжират експонатите и ще се подбере подходящо за всеки експонат осветление. Предвижда се и рампа за хора със затруднено придвижване.

5.„РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“

Проектът има за цел превръщането на пещерата в туристически обект. За целта ще се изпълни обезопасяване чрез премахване на надвиснали скални късове и извозване на скална маса, укрепване на тавана на рискови места с анкери и торкрет-бетон. Ще се изпълни и укрепване и с дървени рамки, което ще предаде по-голяма автентичност на обекта.

Нашите партньори не присъстваха на събитието физически, поради усложнената епидемична обстановка, но осъществихме връзка с тях чрез он-лайн платформа.

Търсене