ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

       В изпълнение на Решение №145/25.09.2020 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-306  от 15.10.2020 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.
О Б Я В Я В А

 

І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 03.11.2020 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от терен – публична общинска собственост, както следва:

 

 1. Част имот с представляваща: помещение с площ - 28 кв.м, находящо се на партерен етаж /училище-ОУ „Н.Й.Вапцаров” гр. Мадан/ от масивна сграда на три етажа, с идент.№46045.501.439.1, със застроена площ 680 кв.м., с административен адрес: гр.Мадан, ул. „Обединение ”№66, разположена в имот с идент. №46045.501. 439, за който е отреден УПИ ІV – училище, в кв.59 по плана на гр.Мадан, с площ – 4 173 кв.м, който е със статут на публична общинска собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост АПОС № 93/04.02.2013 г., вписан с вх. рег. № 77/06.02.2013 г., акт № 52,том І в Службата по вписванията към МРС, с предназначение за продажба на закуски, пакетирани захарни изделия, безалкохолни напитки и книжарски стоки.
 2. Квадратура – 28 кв.м.
 3. Предназначение - предназначение за продажба на закуски, пакетирани захарни изделия, безалкохолни напитки и книжарски стоки;
 4. Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение № 145/25.09.2020 г. по Протокол № 11 е 80,36 лв. /осемдесет лева и тридесет и шест стотинки/ с ДДС;
 5. Размер на депозита – 80,36 лв. /осемдесет лева и тридесет и шест стотинки/ с ДДС;
 6. Стъпка за наддаване - 8,00 лева;
 7. Срок за отдаване – 3 /три/ години;
 8. Начало на търга – 10.30 ч.

 

ІІ. Условия за участие в обявения търг:

Кандидатите следва да представят:

 • Заявление за участие;
 • Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интеренешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга;
 • Квитанция за закупени тръжни документи;
 • Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
 • Декларация за оглед на имота, обект на търга;

 

ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА – гр. Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 30,00 лв. /тридесет лева/ от 21.10.2020 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

 

ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч., до деня предхождащ търга, като информация може да бъде получена в стая 114, в ОбА – гр. Мадан.

V. Дата на повторния търг – 10.11.2020 г. от 10.30 ч. при същите условия.

 

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,
тел: 0308/9-82-20/114

Търсене