ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
       В изпълнение на Решение №143/25.09.2020 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-307  от 15.10.2020 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.
О Б Я В Я В А
 

І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 03.11.2020 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от терен – частна общинска собственост, както следва:

 1. Част от имот - частна общинска собственост, с квадратура 5,00 кв.м., който е част от имот с идент.№46045.501.199, с административен адрес: гр.Мадан, ул. „Перелик” №1, с предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, целият с площ – 423 /четиристотин двадесет и три/ кв.м., съгласно скица на поземлен имот №15-312534-03.09.2014, издадена от СГКК, гр. Смолян, попадащ в УПИ ХХХVІІ – обществено обслужване, кв.30 /тридесет/ по ПУП на гр.Мадан, със статут на частна общинска собственост, съгласно АЧОС №308 от 16.09.2014 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд - Мадан с Вх.рег.№534/16.09.2014 г., акт №183, том ІІ, дв.вх.№532, с цел монтиране на павилион за продажба на печатни издания, пакетирани храни, напитки, тютюневи изделия и други, в съответствие с одобрена от Главния архитект схема по чл.56 от ЗУТ.
 2. Квадратура – 5,00 кв.м.
 3. Предназначение - монтиране на павилион за продажба на печатни издания, пакетирани храни, напитки, тютюневи изделия и други;
 4. Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение № 143/25.09.2020 г. по Протокол № 11 е 24,95 лв. /двадесет и четири лева, и деветдесет и пет стотинки/ с ДДС;
 5. Размер на депозита – 24,95 лв. /двадесет и четири лева, и деветдесет и пет стотинки/ с ДДС;
 6. Стъпка за наддаване - 2,40 лева;
 7. Срок за отдаване – 5 /пет/ години;
 8. Начало на търга – 10.45 ч.

ІІ. Условия за участие в обявения търг:

Кандидатите следва да представят:

 • Заявление за участие;
 • Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интеренешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга;
 • Квитанция за закупени тръжни документи;
 • Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
 • Декларация за оглед на имота, обект на търга;

 

ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА – гр. Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 30,00 лв. /тридесет лева/ от 21.10.2020 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

 

ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч., до деня предхождащ търга, като информация може да бъде получена в стая 114, в ОбА – гр. Мадан.

V. Дата на повторния търг – 10.11.2020 г. от 10.45 ч. при същите условия.

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,
тел: 0308/9-82-20/114

 

Търсене