ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
       В изпълнение на Решение №144/25.09.2020 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-308  от 15.10.2020 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.
О Б Я В Я В А

 

І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 03.11.2020 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от терен – частна общинска собственост, както следва:

 1. Част от имот представляващ: помещения с обща площ 43 кв.м., находящи се на І-ви етаж от масивна сграда на три етажа с идент.№46045.501.436.1, със застроена площ 537 кв.м., с административен адрес: гр. Мадан, ул. „Родопи” № 35, разположена в имот с идент. №46045.501.436, попадащ в УПИ ІV, в кв. 52 по ПУП на гр. Мадан, с площ – 1066 кв. м, който е със статут на частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 252/14.05.2012 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан с Вх. рег. № 295/15.05.2012 г., акт №182, том І, и Акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 307/16.07.2014 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан с Вх. рег. № 405/17.07.2014 г., акт № 90, том ІІ, с предназначение – за склад, както следва:
 • ПОМЕЩЕНИЕ с площ - 23,03 кв.м.
 • СКЛАД с площ – 5,2 кв.м.
 • КОРИДОРИ с площ – 6,13 кв.м.
 • ПОМЕЩЕНИЕ с площ - 6,24 кв.м.
 • САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ с площ – 2,40 кв.м

 

 1. Квадратура – 43 кв.м.
 2. Предназначение - за склад;
 3. Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение № 144/25.09.2020 г. по Протокол № 11 е 96,32 лв. /деветдесет и шест лева и тридесет и две стотинки/ с ДДС;
 4. Размер на депозита – 96,32 лв. /деветдесет и шест лева и тридесет и две стотинки/ с ДДС;
 5. Стъпка за наддаване - 9,60 лева;
 6. Срок за отдаване – 3 /три/ години;
 7. Начало на търга – 11.10 ч.

ІІ. Условия за участие в обявения търг:

Кандидатите следва да представят:

 • Заявление за участие;
 • Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интеренешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга;
 • Квитанция за закупени тръжни документи;
 • Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
 • Декларация за оглед на имота, обект на търга;

 

ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА – гр. Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 30,00 лв. /тридесет лева/ от 21.10.2020 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч., до деня предхождащ търга, като информация може да бъде получена в стая 114, в ОбА – гр. Мадан

V. Дата на повторния търг – 10.11.2020 г. от 11.10 ч. при същите условия.

 

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,
тел: 0308/9-82-20/114
 

Търсене