ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ОТНОСНО: Приемане на Инструкция за процедурата по извършване на социални погребения  в община Мадан.

 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Мадан в 30 /тридесет/ дневен срок, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Инструкция за процедурата по извършване на социални погребения  в община Мадан.

 

 

МОТИВИ за приемане на Инструкция за процедурата по извършване на социални погребения  в община Мадан:

 

  • Причини, които налагат приемането на  Инструкция за процедурата по извършване на социални погребения в община Мадан:

Предлаганият проект на инструкция, урежда реда и начина за извършване на социални погребения в община Мадан, на социално слаби граждани, самотни хора без роднини, бездомни и безпризорни лица, настанени в институции за социални услуги или починалите в лечебни заведения, които нямат близки и роднини, както и починали, чиито трупове се съхраняват в трупохранилища. 

 

  • Целите, които се поставят са:
  1. Регламентация на специфични отношения, с оглед по – добра организация и осигуряване на помощ на социално слаби граждани, самотни хора без роднини, бездомни и безпризорни лица, настанени в институции за социални услуги или починалите в лечебни заведения, които нямат близки и роднини, както и починали, чиито трупове се съхраняват в трупохранилища.
  2. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти;
  3. Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

  • Финансовите и други средства, необходими за прилагането нормативния акт:

Финансовите средства за покриване разходите за социални погребения се осигуряват всяка година с приемане на бюджета на община Мадан, дейност „Обредни домове и зали“. 

 

  • Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива

Изпълнение на социална функция на местената власт и адекватна помощ за уязвима група от обществото.

 

  • Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

             Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта на местното самоуправление. Проектът на нормативния акт, НЕ противоречи и на други нормативни актове от по – висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

           

Във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, в 30- дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес: гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или  e-mail: madanoba@gmail.com.

 

Приложение:

  • Проект на Инструкция за процедурата по извършване на социални погребения в община Мадан. /виж прикачения файл/

Наименование Брой тегления
Инструкция за социалано погребение.docx 7 Изтегли

Търсене