ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 14 /четиридесет/ дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Мадан, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мадан.

Съгласно чл.26, ал.4 срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни.

 

МОТИВИ

за приемане на на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мадан.

 

  1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:

       В ДВ бр. 107/18.12.2020 г., са обнародвани промени в Закон за местно самоуправление и местната администрация, / чл. 21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал.2 от ЗМСМА /свързани със задължения на кмета на общината да предложи на общински съвет, а той от своя страна, да приеме разпределение на планираните разходи по бюджета на общината по отделни кметства и населени места с кметски наместници по конкретни показатели, посочени в чл. 45, ал.1, т.2 от  

       В чл. 52 от ЗМСМА е създадена нова ал. 6, която гласи: Показателите за разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „д“ от Закона за публичните финанси се определят въз основа на обективни критерии, определени с наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, а капиталовите разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, буква „е“ от Закона за публичните финанси се определят въз основа на актуални данни за състоянието на социалната и техническата инфраструктура в района или в населеното място, изготвени от звеното по устройство на територията, съвместно с кмета на района, с кмета на кметството или с кметския наместник, като се вземат предвид и проектите, които се изпълняват със средства от Европейския съюз.“

      С така установената законова разпоредба се делегирната от законодателя възможност на

общинските съвети да определят, посочените в нормата на чл.52, ал.6 от ЗМСМА „обективни

критерии“ е свързан настоящия проект за изменение и допълнение на Наредбата. Измененията в ЗМСМА, свързани с въвеждането на изискването разходите по чл. 45, ал. 1, т. 2, букви „а“ - „д“ от Закона за публичните финанси на кметствата и населените места с кметски наместници да се определят въз основа на обективни критерии, определени с наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси са обнародвани на 18.12.2020 г. в брой 107 на Държавен вестник.

           

  • Причини, които налагат проектът да бъде публикуван за обществено обсъждане за срок по-кратък от предвидения в чл.26, ал.4, изр. първо:

 

       Измененията в ЗМСМА, свързани с въвеждането на изискването разходите по чл. 45, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „д“ от Закона за публичните финанси на кметствата и населените места с кметски наместници да се определят въз основа на обективни критерии, определени с наредбата по чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси са обнародвани на 18.12.2020 г. в брой 107 на Държавен вестник. Възможността за съставянето на бюджета на общината за 2021 г., съобразно новите законови изисквания, е обусловена от извършване на необходимите промени в местната наредба. В този смисъл изменението в подзаконовата уредба следва да предшества приемането на бюджета на общината за 2021 г.

       Приемането на бюджетната рамка на общината за 2021 г., следва да бъде извършено от общинския съвет, в рамките на задължителните срокове, предвидени в закона. Възможността за съставянето на бюджета на общината за 2021 г., съобразно новите законови изисквания, е обусловена от извършване на необходимите промени в местната наредба.

       Във връзка с изложеното следва изменението в подзаконовата уредба да предшества приемането на бюджета на общината за 2021 г.

       Като се взе предвид кратките срокове, с цел спазване на процедурата по приемане на общинския бюджет, считам че са на лице основания за прилагане на по – кратък от предвидения в ЗНА 30 дневен срок.

    

  1. Цели, които се поставят с приемане на Наредбата:

Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с норми от по-висока степен. Справедливост и обективност при разпределяне на средствата от общинския бюджет по отделните кметства и населените места с кметски наместници. Усъвършенстване на бюджетния процес.

 

  1. Финансови и други средства необходими за прилагането на новата уредба:   

   За прилагането на Наредбата, не е необходимо разходване на бюджетни средства.

 

  1. Очаквани резултати от приемането на Наредбата:

   Изпълнение в пълен обем на заложените промени в ЗМСМА, чрез създаване на ясни критерии по показателите на 45, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „д“ от Закона за публичните финанси, по смисъла на чл. 21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал.2 от ЗМСМА. Справедливо разпределение на средствата в общиснкия бюджет по населените места на територият на общината.

 

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

 

   Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата е в съответствие с Конституцията на Република България, с Европейското законодателство и с всички нормативни актове от по-висока степен .

 

 

Заинтересованите лица, могат да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид на адрес:

гр. Мадан, ул. «Обединение» № 14 и/или e-mail: madanoba@gmail.com.

 

Приложение:

  • Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Мадан. /в прикачения файл/

Наименование Брой тегления
Справка наредба №7 5 Изтегли
Проект на Наредба за изменение 17 Изтегли

Търсене