ОБЯВА

На  основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00  часа  в  стая 215 на  ОбА  гр. Мадан,  могат да се запознаят с Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда  за инвестиционно предложение:  

 

„Пункт за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, хартия, пластмаса, стъкло, ИУМПС, НУБА”,  в УПИ III и УПИ IV, кв.136 по плана на гр. Мадан, област Смолян.

 

               Информацията ще бъде на разположение в периода от 20.01.2021 год. до 02.02.2021 год. включително. Електронно копие от искането и информацията по Приложение №2 за горецитираното инвестиционно предложение можете да намерите на следния линк:

http://registers.moew.government.bg/ovos/lot//34814

     

               Становища и възражения от заинтересованите лица могат да се подават в писмен вид до 02.02.2021 год.  в  ОбА - Мадан, стая 201.

Търсене