ОБЩИНА МАДАН СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА МАДАН“

Дата на публикуване: 26.03.2021 14:35


Община Мадан стартира нов социален проект ,,Патронажна грижа + в община Мадан“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 год.,  приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Общата му стойност е 178 765.11 лв.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:

 

Направление I – дейност „Патронажна грижа“.

В изпълнението на НАПРАВЛЕНИЕ 1 от проект "Патронажна грижа + в община Мадан" ще се реализират мерки за социално включване и интеграция на хора с увреждания,възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54г. и други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19 на територията на община Мадан.

Спектърът от услуги включва Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги/МИЗСУ/ за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора - почасова подкрепа в дома за дейности,в които потребителят среща трудности (почистване на дома,пазаруване,придружаване,административни дейности,общуване);здравни грижи и медицинско наблюдение,което включва текущо наблюдение на здравния статус,измерване на кръвно налягане,провеждане на диагностика и медицински манипулации при възникнала необходимост,поставяне на инжекции,смяна на превръзки,измерване на кръвна захар, осигуряване помощ в процеса на закупуване,съхранение,разпределение и прием на лекарствата в домашна обстановка,съдействие при настаняване в болница,помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим; информиране,консултиране,рехабилитационна подкрепа, в зависимост от потребностите и възможностите в домашна среда на лицата с увреждане и техните семейства;

Доставка на храна,хранителни продукти и продукти от първа необходимост,вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция),заплащане на битови сметки,заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства,различни от тези по настоящата операция);

Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и различни терапевтични дейности, съобразно индивидуалните потребности на потребителите на услугата относно възстановяване и поддържане на психическото равновесие.

Дейностите ще се предоставят  на минимум 42 лица до 2 часа на ден за период от 12 месеца.

В рамките на Направление 2 дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, се предвиждат реализацията на мерки в подкрепа за адаптиране на социалните услуги, ДДД в отговор на безпрецедентните предизвикателства,свързани с разпространението на COVID-19,а именно:

*Осигуряване на ЛПС;

*Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, ДДД;

*Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19;

*Въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите;осигуряване на компютърна техника,таблети,телефонни апарати и др. за трите центъра за услуги-ДДД, като същата ще се съхранява на място в центровете. Осигуряването на компютърна техника,таблети и телефони, др. електронни устройства е с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги,ДДД в контекста на въведените ограничения в резултат от епид.обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.

Във тази връзка община Мадан планира да наеме допълнителен обслужващ персонал за ,който да подпомага дейностите по разделяне/изолиране на потребителите на услугите,за да не се получава струпване,дезинфекция на сградния фонд и др.Към соц.услуги ДДД ще бъдат разпределени доп.наети 6 хигиениста на пълно работно време/8ч./ и 1 техн.сътрудник на непълно работно време /4ч./за период от 12 месеца.

Целеви групи, обхванати от проекта:

-Брой на лицата, които ще получават патронажна грижа - 42 лица;

-Брой на ползвателите на социални услуги делегирани от държавата дейности: 95 лица;

-Брой на заетите лица, включени в проекта (заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности): 40 лица, от които 33 лица са зает персонал: в Център за социална рехабилитация и интеграция “Детелина” – 11 бр.,
в Дневен център за стари хора – Мадан – 3 бр.
и в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ – 19 бр.
7 лица се предвижда да бъде нает допълнително в рамките на проекта за период от 12 месеца.

Очаквани резултати:

За Направление I – създаден и функциониращ модел на патронажни грижи за хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19;
* осигурен достъп до почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в съответствие със спецификата на потребности на минимум 42-ма броя потребители на патронажната услуга за период от 12 месеца, въз основа заявена необходимост/индивидуалните им социални оценки, като посредством реализацията на проекта е подобрен достъпа им до услуги; подобрено качеството на живот на целевата група, като са създадени условия и е осигурена подкрепа насочени към ефективно упражняване правото им на независим живот и соц. включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специф. потребности;
* предоставени качествени мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на минимум 42 потребители от целевите групи, според специфичните им потребности за период от 12 месеца.

 
За Направление II – успешно подпомогнати в преодоляване на последиците от COVID-19 персонал и потребители на социалните услуги „държавно делегирана дейност” в община Мадан; допълнително назначен помощен персонал - 7 броя сключени договори за период от 12 месеца;
осигурена възможност за плавно протичане на работния процес, координация на човешките ресурси, съобразена с изискването за ограничаване на контактите между лицата и спазване на необходимата дистанция при предоставянето на социалните услуги „държавно делегирана дейност”;
* осигурени ЛПС на персонал и потребители;
* въведени допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, с цел предоставяне на защитена среда за лицата;
* осигурено тестуване при нужда за COVID-19 на персоналът и потребителите на социалните услуги.

 

 Проект „Патронажна грижа + община Мадан”,
Административен договор № BG05M90P001-6.002-0069-С01, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Търсене