ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +В ОБЩИНА МАДАН"

Дата на публикуване: 16.04.2021 09:15

 
Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община Мадан”,  Договор № BG05M9OP001-6.002-0069-C01, финансиран от Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Мадан уведомява жители на общината, че набира желаещи да ползват почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги.

 

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.

 

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

  1. Лица с увреждания;
  2. Лица над 54 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
  3. Лица поставени под карантина във връзка с COVID - 19.

 

      Продължителността на предоставяне на услугите  e 12 месеца.

Очаквана начална дата на стартиране предоставянето на услугите – 25.05.2021 г.

При кандидатстване желаещите да ползват почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги,  представят следните задължителни документи:

  1. Заявление (по образец);
  2. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата;
  3. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   Заявления за включване в проекта, ще се приемат от 19.04.2021 г. до 29.04.2021 г. вкл.,  всеки работен ден от 09:00 – 11:00, 14:00 – 16:00 ч. в сградата на Общинска администрация- Мадан, ул. Обединение 14, ет.3, 314 кабинет

 

  Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да получат:

  • в сградата на Община Мадан – ет.3, каб.314;
  • документите са достъпни и на интернет страницата на Община Мадан.

 

 Екип Община Мадан

 


Наименование Брой тегления
Декларация лични данни 4 Изтегли документ с име "Декларация лични данни"
Заявление 4 Изтегли документ с име "Заявление"

Търсене