ОБЯВА ПРИЕМ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТ " ДОМАШЕН САНИТАР", "РЕХАБИЛИТАТОР" И "ПСИХОЛОГ" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА МАДАН"

Дата на публикуване: 26.04.2021 09:22
Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община Мадан”,  Договор № BG05M9OP001-6.002-0069-C01, финансиран от Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Мадан обявява процедура за подбор на персонал за работни места – 10 броя, 8 на длъжност „Домашен санитар”, 1 на длъжност „Рехабилитатор” и 1 на длъжност „Психолог“.

      Всеки назначен в екипа предоставя почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги, включващи дейностите, одобрени от министъра на здравеопазването в „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”.

      Един домашен санитар ще предоставя услуги на минимум четири потребители.

      Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители.

      Продължителността на предоставяне на услугите  e 12 месеца.

     Очаквана начална дата на стартиране предоставянето на услугите – 25.05.2021 г.

При кандидатстване желаещите да предоставят почасови мобилни интегрирани здравно – социални услуги,  представят следните задължителни документи:

  1. Заявление (по образец);
  2. Автобиография;
  3. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
  4. Копие на документи за завършено образование;
  5. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;    

  Заявления ще се приемат от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. вкл. всеки работен ден от 09:00 – 11:00, 14:00 – 16:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Мадан ул."Обединение" 14 ет.3,  314кабинет.

      Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

  • в сградата на Община Мадан – ет.3, каб.314;
  • документите са достъпни и на интернет страницата на Община Мадан.

Екип Община Мадан

 


Наименование Брой тегления
Автобиография 70 Изтегли документ с име "Автобиография"
Декларация лични данни 71 Изтегли документ с име "Декларация лични данни"
Заявление за работа 67 Изтегли документ с име "Заявление за работа"

Търсене