ОБЯВА ПРИЕМ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ "ХИГИЕНИСТ" И " ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК" В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА МАДАН"

Дата на публикуване: 26.04.2021 09:28Във връзка с изпълнението на Проект „Патронажна грижа + в община Мадан”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0069-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Мадан обявява процедура за подбор на персонал за работни места – 7 броя, 6 на длъжност „Хигиенист”, 1 на длъжност „Технически сътрудник”.

    

        Всеки хигиенист, назначен в екипа извършва ежедневна, неколкократна дезинфекция на помещенията за работа с потребители, почистване и санитарен контрол на всички помещения в сградите на 3-те социални центъра, намиращи се на територията на обшина Мадан, съобразно изискванията и разпоредбите на здравните власти;

       Техническият сътрудник подпомага дейността по отношение пропускателният режим, изготвяне на графици за почистване и дезинфекция, подпомагане персонала в изготвяне на допълнителна документация, свързана с превенцията срещу COVID - 19.

 

       Месторабота – социалните центрове на територията на община Мадан.

      Продължителност -  12 месеца.

       Очаквана начална дата на стартиране – 25.05.2021 г.  

При кандидатстване е необходимо желаещите да представят следните задължителни документи:

 1. Заявление (по образец);
 2. Автобиография;
 3. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец);
 1. Копие на документи за завършено образование;
 2. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Минимални изисквания за заемане на длъжност „Технически сътрудник“ :

 

 • Образование – Средно или по – високо;
 • Компютърна грамотност;
 • Организационни умения;
 • Умения за работа с офис техника.

 

      Заявления ще се приемат от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. вкл, всеки работен ден от 09:00 – 11:00, 14:00 – 16:00 ч. в сградата на Общинска администрация - Мадан, ул.Обединение 14, ет.3, кабинет 314

      Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат:

 • в сградата на Община Мадан – ет. 3, каб. 314;
 • документите са достъпни и на интернет страницата на Община Мадан.

 

Екип Община Мадан

 


Наименование Брой тегления
Автобиография 25 Изтегли документ с име "Автобиография"
Декларация лични данни 27 Изтегли документ с име "Декларация лични данни"
Заявление за работа 25 Изтегли документ с име "Заявление за работа"

Търсене