ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Дата на публикуване: 30.07.2021 11:25
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
       В изпълнение на Решение №279 от 25.06.2021 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-308  от 29.07.2021 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.

О Б Я В Я В А

 

І. Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на 18.08.2021 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на земеделски земи от общински поземлен фонд на територията на общ. Мадан, както следва:

Предмет на търга – описание на имотите – идентификатор (номер), Акт за собственост (номер), начин на трайно ползване,  категория, начална тръжна цена, размер на депозита за всеки имот и стъпка за надаване.

 

Населено място

ПИ с идентификатор

Акт за ЧОС

Начин на трайно ползване

Площ /кв.м./

Категория

Начална тръжна цена  /лева/с ДДС

Депозит /лева/

Стъпка за наддаване

1

Мадан

46045.3.157

№ 461

21.05.2021

Ливада

2826  кв.м.

9

36,74

36,74

3,60

2

Мадан

46045.3.424

№ 462

21.05.2021 г.

Нива

10052  кв.м.

10

130,68

130,68

13,00

3

Мадан

46045.2.211

№ 463

21.05.2021 г.

Пасище

1766  кв.м.

9

17,66

17,66

1,70

4

Мадан

46045.2.122

№ 464

21.05.2021 г.

Ливада

1266 кв.м.

9

16,46

16,46

1,60

5

Мадан

46045.2.121

№ 465

21.05.2021 г.

Ливада

1427  кв.м.

9

18,55

18,55

1,80

6

Мадан

46045.2.99

№ 466

21.05.2021 г.

Ливада

 

2675 кв.м.

9

34,77

34,77

3,40

7

Мадан

46045.2.19

№ 467

21.05.2021 г.

Ливада

1580 кв.м.

9

20,54

20,54

2,00

8

Купен

40662.2.21

№ 468

21.05.2021 г.

Ливада

2687 кв.м.

10

24,18

24,18

2,40

9

Мадан

40662.2.152

№ 469 21.05.2021 г.

Ливада

2890 кв.м.

10

26,01

26,01

2,60

10

Мадан

40662.1.149

№ 470

21.05.2021 г.

Ливада

1313 кв.м.

10

11,82

11,82

1,10

11

с.Шаренска

83048.4.322

№ 471

04.06.2021 г.

Пасище

1862 кв.м.

10

11,17

11,17

1,10

12

с.Средногорци

68451.2.160 

№ 472

04.06.2021 г.

Ливада

1456 кв.м.

9

18,93

18,93

1,80

13

с.Средногорци

68451.2.161

№ 473

04.06.2021 г.,

Ливада

1527 кв.м.

9

19,85

19,85

1,90

14

с.Средногорци

68451.12.94

№ 474

04.06.2021 г.

Ливада

3493 кв.м.

9

45,41

45,41

4,50

15

с.Средногорци

68451.52.6

№ 475

04.06.2021 г.

Ливада

1601 кв.м.

9

20,81

20,81

2,00

16

с.Ловци

43983.15.853

№ 476

04.06.2021 г.

Мера

1591  кв.м.

9

15,91

15,91

1,50

17

с.Ловци

43983.11.852

№ 477

04.06.2021 г.

Ливада

 

3879 кв.м.

10

34,91

34,91

3,40

 

  1. Срок за отдаване – 5 /пет/ стопанки години;
  2. Начало на търга – 10.40 ч.

 

ІІ. Условия за участие в обявения търг:

Кандидатите следва да представят:

  • Заявление за участие;
  • Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интеренешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга;
  • Квитанция за закупени тръжни документи;
  • Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
  • Декларация за оглед на имота, обект на търга;

 

ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА – гр. Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 50,00 лв. /петдесет лева/ от 10.08.2021 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч., до деня предхождащ търга, като информация може да бъде получена в стая 114, в ОбА – гр. Мадан.

V. Дата на повторния търг – 25.08.2021 г. от 10.40 ч. при същите условия.

 

 

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,
тел: 0308/9-82-20/114

Търсене