ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Дата на публикуване: 27.08.2021 08:03
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
       В изпълнение на Решение № 277/25.06.2021 г. и Решение № 310/30.07.2021 г. /за изменение/ на Общински съвет – Мадан и Заповед с №РД-338 от 25.08.2021 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.
 
О Б Я В Я В А
 

І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 16.09.2021 г. в сградата на ОбА - Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 - за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

 1.  Част от имот, представляващ помещение от масивна сграда /бившето училище/ на един етаж и полуетаж, със застроена площ на сградата - 90 кв. м., построена в имот с пл.№ 85 по кадастрален план на с. Студена, общ. Мадан, с площ 450 кв. м., със статут на частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 160/09.01.2009 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан с Вх. рег. № 17/09.01.2009 г., акт № 10, том І, с предназначение - за хранителен магазин или еквивалентно, а именно:

Помещение №1, ведно с коридор, с площ 34,00 кв.м. - за магазин, находящи се на І етаж от  масивна сграда /бившето училище/ на един етаж и полуетаж.

 1. Квадратура – 34,00 кв.м.
 2. Предназначение - за хранителен магазин или еквивалентно;
 3. Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение № 277/25.06.2021 г. по Протокол № 24 е 55,76 лв.. /петдесети пет лева и седемдесети шест стотинки/ с ДДС;
 4.  Размер на депозита – 55,76 лв.. /петдесети пет лева и седемдесети шест стотинки/ с ДДС;
 5. Стъпка за наддаване - 5,50 лева;
 6. Срок за отдаване – 5 /пет/ години;
 7. Начало на търга – 10.30 ч.

 

ІІ. Условия за участие в обявения търг:

Кандидатите следва да представят:

 • Заявление за участие;
 • Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интеренешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга;
 • Квитанция за закупени тръжни документи;
 • Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
 • Декларация за оглед на имота, обект на търга;

 

ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА – гр. Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 50,00 лв. /петдесет лева/ от 01.09.2021 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч., до деня предхождащ търга, като информация може да бъде получена в стая 114, в ОбА – гр. Мадан.

V. Дата на повторния търг – 23.09.2021 г. от 10.30 ч. при същите условия.

 

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,
тел: 0308/9-82-20/114
 

Търсене