ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Дата на публикуване: 27.08.2021 08:05
ОБЩИНА   МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
Във връзка  с Решение № 296/30.07.2021 г.  на ОбС - гр. Мадан и  на основание чл.37, ал.1  от ЗОС, чл.72, ал.1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Общински съвет  Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА


 ОБЯВЯВА 

І. процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе от  11.30 часа на  15.09.2021  год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за учредяване  право на строеж върху имот общинска собственост,  за изграждане на сграда на един етаж със ЗП - 6 кв.м. за помпена станция в УПИ ІІІ – за помпена станция в кв. 57 по ПУП на с. Средногорци, общ. Мадан – частна общинска собственост, съгласно АЧОС №  № 445/28.09.2020 г., вписан  с вх. рег. № 587/28.09.2021г., акт 25, том ІІІ  в Службата по вписванията към РС-Мадан за проектен урегулиран поземлен имот ІІІ – за помпена станция  с площ – 34 кв.м. в кв. 57 по ПУП на с. Средногорци, общ. Мадан, съгласно одобрена от Главния архитект на общината виза за проектиране.
 

 

  • начална тръжна цена – 122,40 лв.  /сто двадесет и два лева и четиридесет стотинки/   с ДДС
 

    ІІ.   До публичният търг се допускат кандидатите, които представят:

  1. Заявление за участие – образец на заявлението може да бъде подадено в ст. № 201  в ОбА Мадан от 03.09.2021г. до 15.30 часа на деня, предхождащ търга;
  2. Платежен документ за внесен депозит, който е в размер на 10 % от първоначално обявената цена в „Интернешънъл Асет Банк”, BG 72 IABG74 913378383603, BIC: IABGB6SF,  до 15.00ч. до деня предхождащ търга;
  3. Квитанция за закупени тръжни документи – оригинал или заверено копие;
  4. Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
  5. Декларация за оглед на имота, обект на търга.

 

   ІІІ. тръжна документация, която може да бъде закупена от ОбА- Мадан, ст. № 308, ІІІ-ти етаж на цена 50.00 лв. /петдесет лева /, от 03.09.2021 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга по касата на общината.

 

  ІV. Дата на повторен публичеН търг – 23.09.2021 г., при същите условия.

 

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан,ІІІ-ти ет.,ст.№ 308,
тел: 0308/9-82-20/308

Търсене