ОБЯВА

Дата на публикуване: 14.09.2021 14:00

На  основание чл.39, ал.2, от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че е изработен Проект за санитарно-охранителна зона около ТК-1 в УПИ-I, кв.19 по Частичен регулационен план на с. Леска, общ. Мадан за водоснабдяване на „Цех за бутилиране на питейна вода”, с инвеститор „БОРНАЗОВИ  ЛИ” ООД.

             В периода от 15.09.2021 г. до 15.10.2021 г. включително, всички заинтересовани лица, чиито имоти попадат в границите на проектираната СОЗ с охранителен режим в пояси II  и  III, могат да се запознаят с проекта, който ще бъде на разположение всеки работен ден от 8,00 часа до 17,00 часа в стая 215, ет.2  в сградата на ОбА гр. Мадан.

 

             Становища и възражения по СОЗ се подават в едномесечен срок от обявлението чрез Община Мадан до Басейнова дирекция  -  „Източнобеломорски район“ – гр. Пловдив, ул.“Янко Сакъзов“ 35.

 

Търсене