ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Дата на публикуване: 08.10.2021 10:27
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
       В изпълнение на Решение №321 от 27.08.2021 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-379  от 07.10.2021 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.

О Б Я В Я В А

 

І. Откривам Процедура За Провеждане На ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 26.10.2021 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

 

  1. Местонахождение – част от имот, с площ 2,80 кв.м, с местонахождение - в източната част на УПИ ХІ - Обществено обслужване, в кв.42 по ПУП на гр.Мадан, с площ – 363 кв.м, който е образуван от ПИ 46045.501.296 и част от ПИ 46045.501.904, със статут на частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №88/11.07.2007 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан с Вх.рег.№557/13.07.2007г., акт №136, том ІІ, за монтаж скара, съгласно изготвена схема по чл.56, ал.2 от ЗУТ от Гл.архитект на община Мадан.
  2. Предназначение – за монтаж скара;
  3. Начална тръжна цена за имота съгласно прието №321 от 27.08.2021 г. по Протокол №27 на Общински съвет - Мадан е 35,81 лв. /тридесет и пет лева и осемдесет и една стотинки/ с ДДС;
  4. Размер на депозита – 35,81 лв. /тридесет и пет лева и осемдесет и една стотинки/ с ДДС;
  5. Стъпка за наддаване 3,50 лв. /три лева и петдесет стотинки/;
  6. Срок за отдаване – 5 /пет/ години;
  7. Начало на търга – 10.20 ч.

 

ІІ. Условия за участие в обявения търг:

Кандидатите следва да представят:

Заявление за участие;

Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интеренешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга; 

Квитанция за закупени тръжни документи;

Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;

Декларация за оглед на имота, обект на търга;

 

ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА - Мадан, І-ви етаж, стая №114 на цена 50,00лв. /петдесет лева/ от 11.10.2021 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч., до деня предхождащ търга, като информация може да бъде получена в стая 114, в ОбА – гр. Мадан.

Дата на повторния търг – 02.11.2021 г. от 10:20 ч. при същите условия.

 

 

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,
тел: 0308/9-82-20/114

Търсене