ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Дата на публикуване: 08.10.2021 10:29
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
       В изпълнение на Решение №322 от 27.08.2021 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-380  от 07.10.2021 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.

О Б Я В Я В А

 

І. Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на 26.10.2021 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на земеделски земи от общински поземлен фонд на територията на общ. Мадан, както следва:

Предмет на търга – описание на имотите – идентификатор (номер), Акт за собственост (номер), начин на трайно ползване,  категория, начална тръжна цена, размер на депозита за всеки имот и стъпка за надаване.

Населено място

ПИ с идентификатор

Акт за ЧОС

Начин на трайно ползване

Площ /кв.м./

Категория

Начална тръжна цена  /лева/с ДДС

Депозит /лева/

Стъпка за наддаване

1

С.Буково

07017.1.104

№ 478

19.07.2021 г.

Ливада

1087 кв.м.

9

14,13

14,13

1,40

2

С.Буково

07017.1.957

№ 479

19.07.2021 г.

Ливада

2137  кв.м.

9

27,78

27,78

2,70

3

С.Буково

07017.20.342

№ 480

19.07.2021 г.

Пасище

3969  кв.м.

10

23,81

23,81

2,30

4

С.Буково

07017.1.1186

№ 481

19.07.2021 г.

Пасище

1326 кв.м.

10

7,96

7,96

0,80

5

С.Буково

07017.1.405

№ 482

19.07.2021 г.

Пасище

4865  кв.м.

10

29,19

29,19

2,90

6

С.Равнил

61162.1.245

№ 483

19.07.2021 г.

Ливада

 

8442 кв.м.

10

75,98

75,98

7,50

 

  1. Срок за отдаване – 5 /пет/ стопански години;
  2. Начало на търга – 10.40 ч.

ІІ. Условия за участие в обявения търг:

Кандидатите следва да представят:

  • Заявление за участие;
  • Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интеренешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга;
  • Квитанция за закупени тръжни документи;
  • Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
  • Декларация за оглед на имота, обект на търга;

ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА – гр. Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 50,00 лв. /петдесет лева/ от 11.10.2021 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч., до деня предхождащ търга, като информация може да бъде получена в стая 114, в ОбА – гр. Мадан.

V. Дата на повторния търг – 02.11.2021 г. от 10.40 ч. при същите условия.

 

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,
тел: 0308/9-82-20/114

Търсене