Информация за напредъка по Проект "Патронажна грижа + в община Мадан“

Дата на публикуване: 18.06.2021 16:40

През месец май 2021 стартира изпълнението на дейностите по Проект №BG05M9OP001-6.002-0069 "Патронажна грижа + в община Мадан", по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Вече един месец се осигурява подкрепа, чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги  в домашна среда на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина. 

От стартирането на проекта 42 потребители от общината са получили мобилни интегрирани здравно-социални услуги , психологическа подкрепа и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). 

Предоставяните услуги са безплатни за потребителите.

Услугите се предоставят от 8 домашни санитари, 1 рехабилитатор и 1 психолог, които преминаха въвеждащо  обучение.

В рамките на обучението, наетият персонал се запозна с целите и дейностите по проекта, правилното оформяне на отчетните форми, методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете на възрастните хора и хора с увреждания, за да може чрез изпълнението на проектните дейности да бъде осигурена спокойна и безопасна работна среда, както за персонала, така и за потребителите на социалните услуги.

Изпълнението на дейностите по проекта подобрява достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер, са изключени от социалния живот  и са изложени на риск от заразяване с COVID-19.

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект „Патронажна грижа + община Мадан”,
Административен договор № BG05M90P001-6.002-0069-С01, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Търсене