Информация за напредъка по Проект "Патронажна грижа + в община Мадан“

Дата на публикуване: 16.07.2021 08:05

Продължава предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги  в домашна среда на хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица, поставени под карантина по проект „Патронажна грижа +в община Мадан““ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

От стартирането на проекта 42 потребители от общината са получили мобилни интегрирани здравно-социални услуги , психологическа подкрепа и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). 

Предоставяните услуги са безплатни за потребителите.

Услугите се предоставят от 8 домашни санитари, 1 рехабилитатор и 1 психолог

В рамките на проекта бе обявен горещ телефон, чрез който се  предоставяй услуги за най-нуждаещите се и уязвими лица по време на пандемията от коронавирус Ковид-19 на потребители от следните целеви групи:

  • Лица над 54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Лица с увреждания;
  • Лица, поставени под карантина, във връзка с COVID-19;

Всеки, заявил потребност на горещия телефон ще му  бъдат предоставяни услуги, свързани със закупуване и доставяне на храна, хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост/със средства на ползвателите или с пари, различни от тези от проекта. Потребителите ще получават съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги. Община Мадан ще наеме и допълнителен персонал за предоставяне  на услугите, който ще бъде снабден с лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати.

---------------------------------------------------------www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------
 
Проект „Патронажна грижа + в община Мадан”,
 Договор № BG05M9OP001-6.002-0069-C01, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Търсене