Информация за напредъка по Проект "Патронажна грижа + в община Мадан“

Дата на публикуване: 31.08.2021 08:30


През месец август продължава изпълнението на  проект „Патронажна грижа +в община Мадан““ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

В рамките на дейностите по проекта 42 потребители от общината получават  мобилни интегрирани здравно-социални услуги , психологическа подкрепа и доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства; заплащане на битови сметки; заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). 

Предоставяните услуги са безплатни за потребителите.

Услугите се предоставят от 8 домашни санитари, 1 рехабилитатор и 1 психолог.

На горещата телефонна линия до момента са заявили потребност 20 лица от общината от следните целеви групи

  • Лица над 54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Лица с увреждания;
  • Лица, поставени под карантина, във връзка с COVID-19;

Всеки, заявил потребност на горещия телефон му  бъдха предоставяни услуги, свързани със закупуване и доставяне на храна, хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост/със средства на ползвателите или с пари, различни от тези от проекта. Потребителите ще получават съдействие и в заплащане на битовите им сметки или в заявяване и получаване на неотложни административни услуги. Община Мадан ще наеме и допълнителен персонал за предоставяне  на услугите, който ще бъде снабден с лични предпазни средства и дезинфектиращи препарати.

 

---------------------------------------------------------www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------
 
Проект „Патронажна грижа + в община Мадан”,
 Договор № BG05M9OP001-6.002-0069-C01, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Търсене