Напредък по Проект "Патронажна грижа + в община Мадан“

Дата на публикуване: 29.09.2021 08:55На 13 септември 2021 г., в изпълнение на  проект „Патронажна грижа + в община Мадан", договор BG05M9OP001-6.002-0069-С01, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., се проведе супервизия на наетия персонал.

Супервизията се проведе от Фондация „ Разпространение на знание и социални дейности – Авицена“, съгласно сключен договор.

 Фокусът на проведената супервизия бе върху разглеждането на основни проблеми, свързани с професионалното ежедневие на участниците в групите.

 Целта на проведената супервизия е да повиши капацитета на специалистите по социални дейности,  също така и подобрени умения на комуникация с потребителите и техните семейства. Избраната тема бе „Социална работа със семейството“.   След проведената супервизия бе осъществено и  събеседване, с което се даде възможност на участниците да изпитат взаимна емоционална подкрепа и да се учат един от друг. Споделиха общите си преживявания, решаването на сложни задачи в професионален план, с цел научаване на нови поведения.

 

Обсъдени бяха и  трудностите и проблемите възникнали в хода на предоставяне на услугите, както и начини за тяхното разрешаване и преодоляване.

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG05M9OP001-6.002-0069-С01. "Патронажна грижа + в община Мадан".

 

 

---------------------------------------------------------www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------
 
Проект „Патронажна грижа + в община Мадан”,
 Договор № BG05M9OP001-6.002-0069-C01, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 

ГалерияТърсене