НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА МАДАН"

Дата на публикуване: 29.10.2021 09:15Вече пети месеца община Мадан в качеството си на Конкретен бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0069-С01 "Патронажна грижа + в община Мадан" предоставя качествени мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, чрез наетите „Домашен санитар”,  „Психолог“ и „Рехабилитатор“.

 

Потребителите са:

  1. Лица с увреждания;
  2. Лица над 54 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
  3. Лица поставени под карантина във връзка с COVID - 19.

Предоставяните услуги са напълно безплатни.

 

Ежемесечно се извършват проверки по домовете на потребителите на услугите. При проверките се  установява се, че доставчиците предоставят услугите съгласно изготвените индивидуални планове на потребителите, заложените дейности се изпълняват стриктно и не са констатирани някакви проблеми.

Към месец септември има включени четирима нови потребители - ползватели и на трите вида социални услуги, които се предоставят по проекта, в следствие на отпадане на потребители /поради смърт/. При настъпване на тези обстоятелства, съгласно изготвен списък - класиране на кандидатите се сключва договор със следващия /по класиране/ кандидат – потребител за определения тип услуга - „Домашен санитар”, „Социален асистент” или „Личен асистент.

Проект ""Патронажна грижа + в община Мадан" се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № G05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG05M9OP001-6.002-0069-С01.

---------------------------------------------------------www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------
 
Проект „Патронажна грижа + в община Мадан”,
 Договор № BG05M9OP001-6.002-0069-C01, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Търсене