НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА МАДАН"

Дата на публикуване: 15.11.2021 12:35
И през месец ноември  продължава предоставянето на интегрирани социални услуги по проект "Патронажна грижа + в община Мадан", № BG05M9OP001-6.02-0069-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Дейностите по проекта, продължават да се изпълняват съгласно условията на Договора за БФП и Ръководството на бенефициента.

 

За 42 потребители на социалните услуги,  ежедневно в работни дни се грижат 8 Домашни санитари. Извършва се е и здравна и психологическа подкрепа от назначените „ Рехабилитатор“  и „Психолог“  на потребителите и техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност.

Екипът по управление на проекта продължава да посещава домовете на  потребители, като извършва вътрешен контрол на предоставяните услуги и  консултира хората за възможността да ползват социална подкрепа. Всички посетени са изразили задоволство от полаганите грижи, като са посочили, че  им осигуряват едно по-достойно съществуване.

 

През м. ноември 2021 започна и подготовката на първия Междинен технически доклад, който ще се изготви и ще се изпрати чрез системата ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България).

 

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № G05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + “. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Рег. № BG05M9OP001-6.02-0069-C01 "Патронажна грижа + в община Мадан".


---------------------------------------------------------www.eufunds.bg ---------------------------------------------------------
 
Проект „Патронажна грижа + в община Мадан”,
 Договор № BG05M9OP001-6.002-0069-C01, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Търсене