ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Дата на публикуване: 25.01.2022 10:25

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

       В изпълнение на Решение 365/30.12.2021 г.  на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-23 от 21.01.2022 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.

О Б Я В Я В А

 

І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 10.02.2022 г. в сградата на ОбА - Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 - за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – публична общинска собственост, както следва:

 

 1. 1. Местонахождение – помещение №1, находящо се на ІІІ етаж – Кметство, от масивна сграда на три етажа, със застроена площ 169 кв.м., УПИ ХІІ – 173, кв. 3 по плана на с.Букова поляна, общ.Мадан, който е със статут на публична общинска собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост №53/23.02.2009 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан с Вх.рег.№147/25.02.2009 г., акт №115, том І, за пощенска станция, а именно:

Помещение №1 с обща площ – 12,60 кв.м.  и припадащи се ОБЩИ ЧАСТИ /коридори, стълбища и тоалетни/ с площ 9,45 кв.м. находящи се на ІII етаж от масивна сграда на три етажа,  общо в размер на  22,05 кв.м.

 1. Предназначение – за пощенска станция;
 2. Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение №365 от 30.12.2021 г. по Протокол №32 на Общински съвет - Мадан е 49,39лв. (четирийсет и девет лева и тридесет и девет стотинки) с ДДС;
 3. Размер на депозита – 49,39лв (четирийсет и девет лева и тридесет и девет стотинки);
 4. Стъпка за наддаване - 4,90лв. /четири лева и деветдесет стотинки/;
 5. Срок за отдаване – 5 /пет/ години;
 6. Начало на търга – 11.00 ч.

 

ІІ. Условия за участие в обявения търг:

Кандидатите следва да представят:

 • Заявление за участие;
 • Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интеренешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга;
 • Квитанция за закупени тръжни документи;
 • Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
 • Декларация за оглед на имота, обект на търга;

 

ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА – гр. Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 50,00 лв. /петдесет лева/ от 26.01.2022 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч., до деня предхождащ търга, като информация може да бъде получена в стая 114, в ОбА – гр. Мадан.

V. Дата на повторния търг – 17.02.2022 г. от 11.00 ч. при същите условия.

 

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,
тел: 0308/9-82-20/114

 

 

Търсене