ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Дата на публикуване: 25.02.2022 10:27
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

       В изпълнение на Решение № 382/28.01.2022 г. по Протокол № 33 на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-44 от 21.02.2022 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан.

О Б Я В Я В А

 

І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 11.03.2022 г. в сградата на ОбА - Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 - за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – частна общинска собственост, както следва:

 1. Част от имот, представляващ помещение, находящо се на ІV етаж от масивна сграда на четири етажа с идент.№46045.501.296.1, със застроена площ 297 кв.м., с административен адрес: гр.Мадан, ул. „Обединение ”№16, разположена в имот с идент. №46045.501.296, за които е отреден УПИ ХІ - Обществено обслужване, в кв.42 по ПУП на гр.Мадан, с площ – 363 кв.м, който е със статут на частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост №88/11.07.2007 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан с Вх.рег.№557/13.07.2007г., акт №136, том ІІ, за производствена дейност и занаятчийски услуги, а именно:
 • Помещение №3 с обща площ – 12,50 кв.м. и припадащи се ОБЩИ ЧАСТИ /коридори, стълбища и тоалетни – 40% на кв.м. от наетата площ/ с площ 5,00 кв.м. находящи се на ІV етаж от масивна сграда на четири етажа,  общо в размер на  17,50 кв.м.
 1. Квадратура – 17,50 кв.м.
 2. Предназначение - производствена дейност и занаятчийски услуги;
 3. Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение № 382/28.01.2022 г. по Протокол № 33 е 28,53 лв. (двадесет и осем лева и петдесет и три стотинки) с ДДС;
 4.  Размер на депозита – 28,53 (двадесет и осем лева и петдесет и три стотинки) лв.с ДДС;
 5. Стъпка за наддаване - 2,80 лева;
 6. Срок за отдаване – 3 /три/ години;
 7. Начало на търга – 10.30 ч.

 

ІІ. Условия за участие в обявения търг:

Кандидатите следва да представят:

 • Заявление за участие;
 • Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интеренешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга;
 • Квитанция за закупени тръжни документи;
 • Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
 • Декларация за оглед на имота, обект на търга;

 

ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА – гр. Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 50,00 лв. /петдесет лева/ от 25.02.2022 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч., до деня предхождащ търга, като информация може да бъде получена в стая 114, в ОбА – гр. Мадан.

V. Дата на повторния търг – 18.03.2022 г. от 10.30 ч. при същите условия.

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,

тел: 0308/9-82-20/114

 

 

Търсене