ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

Дата на публикуване: 01.03.2022 11:35
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
Във връзка  с  Решение        №384/28.01.2022 г. на ОбС - Мадан и  на основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.83, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА,
    
О Б Я В Я В А

 

І. Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на  17.03.2022 год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за  продажба на ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ „УАЗ“ с рег. № СМ 85-17 АС, модел 31512-01, вид на МПС- специален, с рама №0198539, двигател 05D05375, двигател – нестандартен, № 30309351, дата на регистрация 22.06.1993г.

 

  • Начална тръжна цена –1620 лв. /хиляда шестстотин и двадесет/ без ДДС;
  • Начало на търга – 1100 часа

 

ІІ. До публичният търг се допускат кандидатите, които представят:

  1. Заявление за участие – образец на заявлението може да бъде подадено в ст. № 201  в ОбА Мадан от 07.03.2022 г. до 15.30 часа на деня, предхождащ търга;
  2. Платежен документ за внесен депозит в „Интернешънъл Асет Банк”, BG 72 IABG74 913378383603, BIC: IABGB6SF,  до 15.00ч., в размер на 20% от първоначално обявената цена до деня предхождащ търга;
  3. Квитанция за закупени тръжни документи – оригинал или заверено копие;
  4. Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник - оригинал или заверено копие;
  5. Декларация за оглед на веща, обект на търга.

 

 

    ІІІ. тръжна документация  може да бъде закупена от ОбА-град Мадан, ст. № 308, ІІІ-ти етаж на цена 50.00 /петдесет/ лева, от 07.03.2022 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.

 

    ІV. Оглед на обектът, предмет на публичният търг, може да се извършва до 14.30 ч.  на  деня предхождащ търга.

     V. Дата на повторният публичен търг – 24.03.2022 г., при същите условия.

 

 

Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан,ІІІ-ти ет.,ст.№ 308, тел: 0308/9-82-20/308

 

 

 

 

Търсене