ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Дата на публикуване: 09.05.2022 14:28
Агенция по заетостта
 
Дирекция “Бюро по труда”- Мадан

 

Уведомява работодателите от общините Мадан, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. май 2022 г., както следва:

 

Раздел I. Мерки по реда и условията на ЗНЗ - за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места за безработни лица.

Средства в лв.

2. Програми по НПДЗ 2022 и мерки по ЗНЗ, които се реализират по реда на чл.50, ал.4 от ППЗНЗ, за работодатели, които: /кандидатства се, считано от 09.05.2022 г./

Средства в лв.

-      наемат безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ)

-       

-      осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ)

-       

-      наемат безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ)

-       

-      наемат безработни на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ)

-       

Раздел II. Програми за обучение и заетост:

Средства в лв.

1.    Национална програма „Помощ за пенсиониране“ /кандидатства се, считано от 09.05.2022 г./

6192

2.    Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания /кандидатства се, считано от 09.05.2022 г./

5619

Раздел III. Обучение на възрастни /кандидатства се, считано от 09.05.2022/

Средства в лв.

Обучения – по Заявка на Работодател.

 

Обучения на Безработни лица, с осигурено работно място.

 

1. Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.1. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ. /за придобиване на професионална квалификация от безработни лица/

 

Обучения на Заети лица.

 

2. Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ /за придобиване на Ключови компетентности на заети лица при работодатели – „микро-“ и „малки“ предприятия/

 

3. Обучение на лица по чл.63, ал.1, т.3. от ЗНЗ, по реда на чл.63 от ППЗНЗ. /за придобиване на Ключови компетентности на заети лица при работодатели – „средни“ предприятия/

 

 

 

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, както следва:

- за насърчителните мерки по реда на чл.50, ал. 4 от ППЗНЗ, насърчителните мерки за стимулиране на мобилността и предприемачеството на безработни лица и националните програми, за които не е регламентирана процедура (НП ЗОХТУ и НП ПП), считано от 09.05.2022 г.;

 

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Мадан., както и на тел. 030822549

Търсене