ОБЯВЛЕНИЕ

Дата на публикуване: 09.05.2022 16:36

Общинска администрация-гр.Мадан, община Мадан, област Смолян СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед К-16 от 09.05.2022г. за одобряване на  Проект за  изменение на частичен кадастрален план за имот с   пл.№5-съществуващ път, захранващ жилищни сгради в строителните граници на с.Печинска, община Мадан, област Смолян, съгласно представеното геодезическо заснемане.

Имот  пл.№5-съществуващ път е с установени граници, както следва:изток-земеделски имоти на Смаил Мохамедов Мусакев, Исмет Мохамед Мусак, Фатме Мехмед Тахир и Ахмед Бекиров Керменов, запад- имот на Фатме Мехмед Тахир, север- пътека и имот на Емине Кадирова Тахирова и на юг-път на община Мадан, имоти на Хайри Джемилов Фелетиев и Зейре Кешифова Сюлейманова.

Преписката може да бъде прегледана всеки ден в стая 115 в сградата на Общинска администрация Мадан.

Недоволните могат да направят писмени възражения в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението пред Административен съд-гр.Смолян.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР.МАДАН

 

Търсене