Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2016-2017г. в община Мадан

Дата на публикуване: 18.10.2017 10:16

0.Заглавна страница, публикувано на 14.04.2016г.

0.Съдържание, публикувано на 14.04.2016г.

1.Решение, публикувано на 14.04.2016г.

2.Обявление, публикувано на 14.04.2016г.

3.Описание и специфични условия на поръчката, публикувано на 14.04.2016г.

4.Указания и изисквания, публикувано на 14.04.2016г.

5.Техническо задание, публикувано на 14.04.2016г.

6.Методика за оценка на офертите, публикувано на 14.04.2016г.

7.1.Посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР ..., публикувано на 14.04.2016 г.

7.2.Техническо предложение, публикувано на 14.04.2016г.

7.3.Ценова предложение, публикувано на 14.04.2016г.

7.4.Посочване на подизпълнители, публикувано на 14.04.2016г.

7.5.Декларация по чл.56.1.6 от ЗОП, публикувано на 14.04.2016г.

7.6.1.Декларация по чл.47.9 от ЗОП, попълва се от изпълнител, публикувано на 14.04.2016г.

7.6.2.Декларация по чл.47.9 от ЗОП, попълва се от подизпълнител, публикувано на 14.04.2016г.

7.7.Декларация по чл.56.1.12 от ЗОП, публикувано на 14.04.2016г.

7.8.Декларация по чл.56.1.11 от ЗОП, публикувано на 14.04.2016г.

8.Проект на договор, публикувано на 14.04.2016г.

Протокол №1 от работата на комисията , публикуан на 29.08.2016г.

Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП/отваряне на ценови оферти/, публикувано на 29.08.2016г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 01.09.2016г.

Протокол №3 от работата на комисията, публикуван на 01.09.2016г.

Решение №28/01.09.2016г.за определяне на изпълнител по позиции,публикувано на 01.09.2016г.

Договори за позиции 1,2,3,5,6,7,8 с приложения , публикувани на 15.09.2016г.

Информация за сключените договори, регистртирани в Регистъра на АОП

Обявление за приключил Договор за обществена поръчка № 16-067-У/15.09.2016г.

Обявление за приключил Договор за обществена поръчка №16-063-У/14.09.2016г.

Обявление за приключил Договор за обществена поръчка №16-064-У/14.09.2016г.

Обявление за приключил Договор за обществена поръчка №16-066-У/15.09.2016г.

Обявление за приключил Договор за обществена поръчка №16-068-У/15.09.2016г.

Обявление за приключил Договор за обществена поръчка № 16-065-У/15.09.2016г.

Обявление за приключил Договор за обществена поръчка № 16-069-У/15.09.2016г.

 

Търсене