ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МАДАН“

Дата на публикуване: 16.10.2017 10:16

0.Публична покана с ID 9051910 в АОП

1. Техническо задание

2. Описание и специфични условия на поръчката

3. Указания и изисквания

4. Методика

5. Проект на договор

6.1. Посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ, др. идент. инф

6.2. Техническо предложение

6.3. Ценово предложение

6.4.  Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

6.5. Декларация - 56.1.12 от ЗОП

6.6. Списък на доставките

6.7. Декларация за моторните превозни средства за изпълнение на поръчката

Протокол от работата на комисията, публикуван на 10.06.2016г.

Договор № 16-014-ДС/ 13.06.2016г. 

Приложение № 1- Техническо предложение към Договор № 16-014-ДС /13.06.2016г.

Приложение № 2 - Ценово предложение към Договор № 16-014-ДС/13.06.2016г.

Допълнително споразумение към Договор № 16-014-ДС/13.06.2016г.

Приложение № 1 към Допълнително споразумение

Информация за извършено плащане за месец юни 2016г.

 

Търсене