„Изработване на технически инвестиционни проекти за нуждите на Община Мадан“

Дата на публикуване: 15.10.2017 10:16

Заглавна страница

Съдържание

Обявление, публикувано на 12.03.2016г.

Решение, публикувано на 12.03.2016г.

Описание и специфични условия на поръчката

Указания и изисквания

Техническо задание

Методика за оценка на офертите

Посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ, др. идент. инф

Техническо предложение

Ценово предложение

Посочване на подизпълнители - 56.1.8 от ЗОП

Декларация - 56.1.6 от ЗОП

Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за участник

Декларация - 47.9 от ЗОП - попълва се за подизпълнител

Декларация - 56.1.12 от ЗОП

Декларация - 3.8 и 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС

Декларация - 6.2 от ЗМИП

Декларация - 56.1.11 от ЗОП

Списък на услугите

Списък на експертите

Декларация -  51а от ЗОП за ангажираност на експерт

Проект на договор - ОП 1 и 2

Проект на договор - ОП 3

Протокол № 1 на комисията, публикуван на 02.06.2016 г.

Съобщение по чл.69а,ал.3 ЗОП(отм.), Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 17.06.2016г.

Протокол 2 на комисията, публикуван на 28.06.2016г.

Протокол 3 на комисията, публикуван на 28.06.2016г.

Протокол 4 на комисията, публикуван на 28.06.2016г.

Протокол 5 на комисията, публикуван на 28.06.2016г.

Решение 21/28.06.206г. за определяне на изпълнител, публикувано на 28.06.2016г.

Договор с приложения, публикуван на 12.08.2016г.ОП 2

Договор с приложения, публикуван на 12.8.2016г.ОП 3

Информация сключени договори, публикувана на 10.09.2016г.

 

Търсене