Финансиране от ЕС

РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“- ГРАД МАДАН
02.05.2019
Информация за подписване на  Административен договор №BG06RDNP001-7.002-0008-C01/02.05.2019г.  за отпускане на безвъзмездна финансова помощ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН
11.10.2018
Информация за подписване на договор № 21/07/2/0/00609 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ 

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН
14.06.2018
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
29.01.2018
ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за об
03.12.2017
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

“Подобряване на качеството на живот на хора с увреждания и техните семейства на територията на община Мадан"
02.12.2017
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Търсене