ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
09.09.2020
  В изпълнение на чл. 23, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, на 21.07.2020г. на интернет страницата на община Мадан https://www.madan.bg/currentNews-3973-newitem.html  е публикуван проект на нова НАРЕДБА №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мадан.               В законоустановения 30-дневен срок, на електронния адрес на община Мадан, както и в деловодството на Общинска администрация - Мадан е постъпило едно предложение.     Приложение: Справка за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации във връзка с публикуван проект на нова Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на...

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 03.09.2020 г.
04.09.2020
Пълният списък виж ТУК

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 04.08.2020 г.
07.08.2020
Пълният списък виж - ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
06.08.2020
  ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан.     На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Мадан, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на нова  Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на...

УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.95 ОТ ЗООС
04.08.2020
ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО - ТУК

Заповед за допълнение на Заповед РД 01-446/31.07.2020г. за временни противоепидемични мерки на територията на РБ, считано от 01.08.2020г. до 31.08.2020г. , отменя заповед РД 01-403/15.07.2020г.
04.08.2020
С пълния текст на Заповедта може да се запознете ТУК

Търсене