ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ20.01.2021
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в срок от 30 дни, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за изменение и допълнение на Тарифа за определяне на началния размер на...

20.01.2021
На  основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за ОВОС, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че всеки работен ден от 8:00 часа до 17:00  часа  в  стая 215 на  ОбА  гр. Мадан,  могат да се запознаят с Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда  за инвестиционно предложение:     „Пункт за дейности с отпадъци от черни и цветни метали,...

19.01.2021
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 14 /четиридесет/ дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Мадан, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на...


15.01.2021
ОТНОСНО: Приемане на Инструкция за процедурата по извършване на социални погребения  в община Мадан.   На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Мадан в...

Търсене