ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 04.08.2020 г.
07.08.2020
Пълният списък виж - ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
06.08.2020
  ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан.     На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30 /тридесет/ дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Мадан, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на нова  Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на...

УВЕДОМЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.95 ОТ ЗООС
04.08.2020
ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО - ТУК

Заповед за допълнение на Заповед РД 01-446/31.07.2020г. за временни противоепидемични мерки на територията на РБ, считано от 01.08.2020г. до 31.08.2020г. , отменя заповед РД 01-403/15.07.2020г.
04.08.2020
С пълния текст на Заповедта може да се запознете ТУК

ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/
21.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.77 и чл. 79, вр. чл. 75 от  Административно-процесуалния кодекс /АПК/, чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 вр. чл. 28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,   ОБЩИНА МАДАН УВЕДОМЯВА,   всички заинтересовани лица и организации, че в 30 /тридесет/ дневен срок, считано от днес 21.07.20г. могат да изразяват становища и да дават своите предложения по изготвения Проект за изменение на Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредбата, чрез публикуваните по-долу приложения. МОТИВИ: Причини налагащи приемане на подзаконовия нормативен акт:   Във връзка с открити противоречия на Наредба №3 за реда за...

СПИСЪК НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА С ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5 000 лв. към 09.07.2020г.
13.07.2020
Пълният списък със задължените лица -ТУК

Търсене