ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ


21.06.2022
На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Мадан обявява на заинтересованите лица и общественост, че „ЗИБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има следното инвестиционно намерение: „Предприятие за преработка на бели и червени меса, магазин за хранителни стоки, ресторант с дейност кетъринг“ в гр. Мадан, общ. Мадан. УПИ IX-...

20.06.2022
Общинска администрация гр.Мадан съобщава, че  съгласно чл.8,ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,механизма на финансиране и отчетност, че на 23.06.2022г. от 800 часа ще се извърши залавяне на безстопанствени кучета на територията на гр.Мадан.       Желаещите  доброволци да позвънят на телефон 0308/9-82-20.Общинска администрация - Мадан                      ...

16.06.2022
ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед №168/16.06.2022г. на кмета на община Мадан   ОБЯВЯВА:   КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ   Място на работа: град Мадан, ул. „Република“ №4. Характер на работа – организация, ръководство...

09.06.2022
Съгласно чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/и във връзка с изтекъл срок на действие на съществуващата Общинска програма за опазване на околната среда (ОПООС), която е с период на действие 2015 – 2020 година е разработен проект на Програма за опазване на околната среда на община Мадан за периода 2022-2028 г.Структурата и съдържанието на Общинската ПООС са изработени в...


27.05.2022
ДО СЛАВЕЙКО МАНЕВ ВОЛЕВСКИ гр. София, кв. Драгалевци, р-н Витоша ул. „Хмел“ №10, ет.3       Общинска администрация гр. Мадан, на основание чл.26, ал.1, ал.2 и чл.18а от АПК Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 9600-971 от 05.04.2022г. от Румен Зарков Каменов и приложено геодезично заснемане е изготвен проект за изменение на плана на с. Средногорци, община Мадан, като се нанася нов имот с проектен №675 с...

Търсене