ОБЯВЛЕНИЯ И ОБЯВИ


26.11.2021
На основание чл.66, ал.1 във вр. с чл.69, ал.2 от АПК, на заинтересованите лица се предоставя едномесечен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. и размер на такса за битови отпадъци за жилищни...

25.11.2021
Общинска администрация гр.Мадан съобщава, че  съгласно чл.8,ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,механизма на финансиране и отчетност, че на 01.12.2021г. от 700 часа ще се извърши залавяне на безстопанствени  кучета  на територията на  община Мадан.       Желаещите доброволци да позвънят на телефон 0308/9-82-20.                          ...

12.11.2021
Общинска администрация гр.Мадан съобщава, че  съгласно чл.8,ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,механизма на финансиране и отчетност, че на 19.11.2021г. от 700 часа ще се извърши залавяне на безстопанствени кучета на територията на гр.Мадан.       Желаещите доброволци да позвънят на телефон 0308/9-82-20.Общинска Администрация - Мадан                                                       ...

12.10.2021
ЗАПОВЕД № П- 1/12.10.2021г. ОТНОСНО ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ ОТ САВКО АСКОВ КАЛЕНДЖИЕВ


14.09.2021
На  основание чл.39, ал.2, от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че е изработен Проект за санитарно-охранителна зона около ТК-1 в УПИ-I, кв.19 по Частичен регулационен план на...

Търсене