Търгове и конкурси

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
16.07.2020
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение №105/26.06.2020 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-207  от 14.07.2020 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 30.07.2020 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от терен – публична общинска собственост, както следва:   Местонахождение: Част от имот, с площ 55 кв. м., реална част, с...

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
15.05.2020
  ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение №80/23.04.2020 г. на Общински съвет Мадан и Заповед с №РД-145  от 13.05.2020 г. на Кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан. О Б Я В Я В А   І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, който да се проведе на 01.06.2020 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от терен – частна общинска собственост, както следва:   Местонахождение: Терен с квадратура 5,00 кв.м., част от имот с идент.№46045.501.199, с...

Процедура за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
21.02.2020
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН   Във връзка  с  Решение №42/31.01.2020 г. на ОбС - Мадан и  на основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.68, ал.1 и чл.121 от Наредба № 3 за реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на ОбС - Мадан, чл.44, ал.2  от ЗМСМА, на основание чл.129, ал. 1 от Наредба № 3 на ОбС Мадан,      О Б Я В Я В А          І. процедура за провеждане на ПУБЛИЧеН ТЪРГ  С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който ще се проведе на  12.03.2020г. год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310  за  продажба на следният недвижим имот: УПИ IІ...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
15.01.2020
ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН        В изпълнение на Решение №20 от 18.12.2019 г. на Общински съвет - Мадан и Заповед с №РД-16  от 14.01.2020 г. на Кмета на община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС - град Мадан, О Б Я В Я В А   ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 31.01.2020 г. в сградата на ОбА - Мадан, ул.Обединение №14, ІІІ-ти етаж, зала № 310 – за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имот – публична общинска собственост, както следва: Помещение с площ 24 кв.м., находящо се на втори етаж от масивна сграда /пансион към...

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
13.01.2020
 който да се проведе на 30.01.2020 г. в сградата на ОбА - Мадан, ул.Обединение №14, ІІІ-ти етаж, зала № 310 – за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на имот – публична общинска собственост, както следва:

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
28.08.2019
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 18.09.2019 г. в сградата на ОбА – Мадан

Търсене