Новини

26.01.2023
Във връзка с продължаване отстраняването на  възникнала авария на главен водопровод Пловдивци - Мадан  на 26 и 27 .01.2023г. /четвъртък и петък/ ще бъде спряно  водоподаването в следните населени места:   гр. Мадан с. Средногорци с. Ловци

25.01.2023
Община Мадан уведомява Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради в общината, че КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА  В ОБЩИНА МАДАН Е  10 МАЙ 2023 Г.   Насоките за кандидатстване и документите към тях са публикувани в Информационна система на Механизма за възстановяване и устойчивост /МВУ/ и на интернет страницата на МРРБ на...

23.01.2023
Във връзка с възникнала авария на главен водопровод Пловдивци - Мадан   1.От 10:00ч.  до 22:00ч. на 24 и 25 .01.2023г. /вторник и сряда/ ще бъде нарушено  водоподаването в следните населени места:   гр. Мадан с. Средногорци с. Ловци   2.След възстановяване на водоподаването, до 27.01.2023г./петък/,водата в района няма да бъде годна за пиене.    

Обявления

01.02.2023
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му, с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в срок от 30 /тридесет/ дни, считано от публикуването на настоящото обявление на интернет страница на...

23.01.2023
до желаещите да участват в процедурата по: „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка със стартирането на кандидатстването по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, всички желаещи собственици на...

18.01.2023
О Б Я В Л Е Н И Е ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, Приложение №1 и Приложение №2 неразделна част от наредбата. На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект...

06.01.2023
ОТНОСНО: Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мадан. Община Мадан, уведомява заинтересованите лица, че на основание чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните е разработен проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мадан.   На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, за...