Новини

26.10.2021
 На 25.10.2021 г.  доброволците от Република Турция и Република България по проект №2021-1-BG01-ESC51-VTJ-000037391  „Unlimited solidarity„  посетиха ЦМСС, където бяха запознати от медицинско лице за даване на „Първа помощ“ при хора, пострадали при бедствия, аварии и катастрофи.  Беше разгледана ролята на доброволеца за справяне с различни ситуации при природни бедствия, катастрофи от различен характер и действия...

22.10.2021
 На 21.10.2021 г.  част доброволците от Република Турция и Република България- група 1  по проект №2021-1-BG01-ESC51-VTJ-000037391  „ Unlimited solidarity „  започнаха изпълнението на доброволчески дейности свързани с подобряване на жизнената среда на населението: почистване и възстановяване на достъпни места за отдих, поставяне на табели „Пазете чистота“, като почистиха и пребоядисаха масивна беседка по пътя за...


21.10.2021
На 20.10.2021 г.  част доброволците от Република Турция и Република България  по проект №2021-1-BG01-ESC51-VTJ-000037391  „ Unlimited solidarity „  продължиха  дейностите в помощ на „Българския Червен кръст“, като подготвиха и транспортираха до прага на дома, пакети с хранителни продукти на семейства в с.Средногорци, кв.Конски дол, и кв.Батанци. Дейностите се осъществиха със съдействието на Община Мадан и кметските...

Обявления

12.10.2021
ЗАПОВЕД № П- 1/12.10.2021г. ОТНОСНО ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ ОТ САВКО АСКОВ КАЛЕНДЖИЕВ


14.09.2021
На  основание чл.39, ал.2, от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че е изработен Проект за санитарно-охранителна зона...