Новини

30.09.2022
По повод Международния ден на възрастните хора - 1 октомври,  Общинска администрация и БЧК поздравиха потребителите на Дневен център за стари хора и дамите от клуб „Златна есен“ . Хората от златната възраст получиха почерпка, цветя и поздравителен адрес от името на кмета на общината инж. Фахри Молайсенов. „Продължавайте да бъдете все така близо до...

30.09.2022
ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“   Община Мадан започва прием на заявления – декларации на лица, желаещи да ползват социалната услуга Топъл обяд  по проект „Топъл обяд в община Мадан“ .  О Б Я В А   Община Мадан разработва проектно предложение „Топъл обяд в община Мадан“, с което ще кандидатства...

29.09.2022
Общинска администрация представи презентация за проведените през годините събития в община Мадан по повод Европейските дни на наследството пред учениците от клуб „Силата на знанието“ / VII б клас/ при СУ „Отец Паисий“ с ръководител Марияна Бунева. Специален поздрав към присъстващите отправи солистката при НЧ „Иван Вазов-1999“ Семира Керменова.             НЧ „Иван Вазов-1958“ с. Буково организира...

29.09.2022
На 26.09.22г. стартира младежки обмен "Sensible today is successful tomorrow" по програма Еразъм+  на Сдружение "Деца със специални потребности". Обмена включва международна група младежи от Румъния, Македония, Турция и България, които заедно ще учат как да бъдат активни граждани и да участват в социалния живот на общностите в Европейския съюз чрез методите на неформалното образование.   Фокусът на...

Обявления

21.09.2022
Общинска администрация гр.Мадан съобщава, че  съгласно чл.8,ал.2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение,механизма на финансиране и отчетност, че на 28.09.2022г. от 800 часа ще се извърши залавяне на безстопанствени кучета на територията на...


01.09.2022
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На интернет-страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) https://www.mrrb.bg/ е публикуван проект на документи за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Допустими...

19.08.2022
ОТНОСНО: Приемане на НАРЕДБА №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мадан.     На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани...