Новини

22.09.2021
Уважаеми жители и гости на община Мадан, приемете моите най-сърдечни поздравления по повод 113-та - годишнина от обявяването на Независимостта на България! На 22 септември през 1908г, при изключително тържествена обстановка в старопрестолната столица Търново, страната ни отваря нова страница в своята история, като се превръща в равноправна на другите европейски държави. След героичната защита на Съединението на...

20.09.2021
На17.09.2021 бе проведена пресконференция за закриване на проект "ART EVS 5" №2020-3-BG01-ESC11-094732 на Сдружение „Деца със специални потребности” – гр.Мадан. С радост Ви уведомяваме за успешното реализиране на още една инициатива на организацията, която има за цел социализация и интеграция на младежи със специални потребности.За поредна година Сдружението организира Фестивал на Родопския кристал, като форма на...

17.09.2021
Единственият просъществувал хоспис в Смолянска област е открит през 2004 г. по програма ФАР. През септември 2008 година, когато приключва финансирането му по проекта, ОбС и Общинската администрация в Мадан са поставени пред дилемата, дали да закрият тази социална придобивка, или да се издържа от оскъдния бюджет на общината и от малкото пари-внос от всеки...

15.09.2021
С много трепет, вълнение и артистични програми стартира новата учебна година в седемте училища в община Мадан. Учебните заведения отвориха празнично врати, за да посрещнат малките и големи ученици, учителите и родители, които с вълнение и благопожелание за добро начало изпращат своите деца и внуци. Тази година 950 ученици прекрачиха училищния праг. От тях за...

Обявления

14.09.2021
На  основание чл.39, ал.2, от Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ОбА град Мадан уведомява жителите на общината,  че е изработен Проект за санитарно-охранителна зона...19.08.2021
Община Мадан, на основание  чл.18а, ал.10 от АПК съобщава, че във връзка с постъпило заявление вх.№9600-1318/28.05.2021г. от Елеонора Емилова Маджарова и приложено геодезично заснемане, е издадена Заповед № К-16 от 29.07.2021г. на Кмета на община Мадан, с която е одобрен  проект за изменение на плана на с. Боровина, като от част от имот  пл.№ 205...