Рехабилитация на пътна инфраструктура на територията на община Мадан

Дата на публикуване: 19.10.2017 10:16

0.Заглавна страница, публикувано на 14.04.2016г.

0.Съдържание, публикувано на 14.04.2016г.

1.Решение, публикувано на 14.04.2016г.

2.Обявление, публикувано на 14.04.2016г.

3.Описание и специфични условия на поръчката, публикувано на 14.04.2016г.

4.Указания и изисквания, публикувано на 14.04.2016 г.

5.1.Технически спецификации, публикувано на 14.04.2016г.

5.2.1.Количествена сметка-Мадан-Върба-Шаренска,публикувано на 14.04.2016г.,

5.2.2.Количествена сметка - ул.1 в с.Боровина, публикувано на 14.04.2016г.

5.3.1.ТИП-Шаренска, публикувано на 14.04.2016г.

5.3.1.1 Геодезия

5.3.1.2 Организация на движението

5.3.1.3 План за безопасност и здраве

5.3.1.4 План за управление на строителните отпадъци

5.3.1.5 Част Пътна - Първа страница

5.3.1.5.1 - Първа част

5.3.1.5.2 - Втора част

5.3.1.5.3 - Трета част

5.3.1.5.4 - Четвърта част

5.3.1.5.5 - Пета част

5.3.1.5.6 - Шеста част

5.3.1.5.7 - Седма част

5.3.2.ТИП-Боровина, публикувано на 14.04.2016г.

5.3.2.1 Част геодезия

5.3.2.2 Част Пътна

6.Методика за оценка на офертите, публикувано на 14.04.2016г.

7.1.Посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР..., публикувано на 14.04.2016г.

7.2.Техническо предложение, публикувано на 14.04.2016г.

7.3.Ценово предложение, публикувано на 14.04.2016г.

7.4.Посочване на подизпълнители-56.1.8 от ЗОП, публикувано на 14.04.2016г.

7.5.Декларация-56.1.6 от ЗОП, публикувано на 14.04.2016г.

7.6.1.Декларация по чл.47.9 от ЗОП- попълва се от участник, публикувано на 14.04.2016г.

7.6.2.Декларация по чл.47.9 от ЗОП-попълва се от подизпълнител, публикувано на 14.04.2016г.

7.7.Декларация - чл.56.1.12 от ЗОП, публикувано на 14.04.2016г.

7.8.Декларация - чл.3.8 и чл.4 от ЗИФО..., публикувано на 14.04.2016 г.

7.9.Декларация - чл.6.2 от ЗМИИП, публикувано на 14.04.2016г.

7.10.Декларация - чл.56.1.11 от ЗОП, публикувано на 14.04.2016 г.

7.11.Списък на строителството, публикуван на 14.04.2016г.

7.12.Списък на лицата - строителен екип, публикуван на 14.04.2016г.

7.13.Декларация по чл.51а от ЗОП за ангажираност на лице, публикувана на 14.04.2016г.

7.14.Списък на механизацията, публикуван на 14.04.2016г.

7.15.Проект на договор, публикуван на 14.04.2016 г.

Протокол №1 от работата на Комисията публикуван на 14.07.2016г.

Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП(отм.), публикувано на 18.08.2016г.

Протокол №2 от работата на комисията, публикуван на 26.08.2016г.

Протокол №3 от работата на комисията, публикуван на 26.08.216г.

Протокол №4 от работата на комисията, публикуван на 26.08.2016г.

Протокол №5 от работата на комисията , публикуван на 26.08.2016г.

Протокол №6 от работата на комисията, публикуван на 26.08.2016г.

Решение № 27/ 26.08.2016г. за избор на изпълнител, публикувано на 26.08.2016г.

Договор сключен на 19.09.2016г. публикуван на 19.09.2016г.

Информация за скл.др. в Регистъра на АОП

 

Търсене