Услуги

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:04
Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Безплатно

Необходими документи и процедура:
Издава се въз основа на съобщение за раждане от МБАЛ гр.Мадан 


Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Срок на изпълнение: веднага
Цена: безплатно

Необходими документи и процедура:Заявление  по образец, документи за самоличност; медицински свидетелства; документиза семейно положение - декларация, съдебно решение и др.

 


Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 4,00 лв.; Експресна услуга 8.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта

 

 


Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 4,00 лв.; Експресна 8.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- Заявление;

- Лична карта.

 

 


Издаване на препис - извлечение от акт за смърт – за първи път

Срок на изпълнение: Веднага
Цена: Безплатно

Необходими документи и процедура:

 

- Заявление по образец;

- Съобщение за смърт, изготвено от лекар;

- Документ за самоличност на починалото лице;

- Документ за самоличност на обявителя/заявителя;

- Препис от акт за смърт съставен в чужбина;

- Съдебно решение, представено от заявителя.


 


Издаване на препис - извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 4,00 лв.; Експресна 8.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта

 

 


Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 5,00 лв.; Експресна 10.00 лв.;

 Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта

 -  При издаване на удостоверение за липса на съставен акт за смърт - копие от съобщението за смърт

 


Издаване на удостоверение за наследници

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 5,00 лв.; Експресна 10.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- заявление по образец;

- молба-декларация за наследници;

- препис-извлечение от акт за смърт;

- документ за самоличност на пряк наследник или упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.

 


Издаване на удостоверение за семейно положение

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 4,00 лв.; Експресна 8.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- заявление по образец;

- декларация за семейно положение;

- документ за самоличност на заявителя.

 


Издаване на удостоверение за родствени връзки

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 5,00 лв.; Експресна 10.00 лв.;

 Необходими документи и процедура:

- заявление по образец;

- декларация за родствени връзки;

- документ за самоличност на заявителя.

 


Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: безплатна

Необходими документи и процедура:

- Решение на съда

- Лични карти


 


Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 4,00 лв.; Експресна услуга 8.00 лв.

Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта

 


 


Издаване на удостоверение за многодетна майка

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 5,00 лв.; Експресна 10.00 лв.

Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта

 


 


Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 5,00 лв.; Експресна 5.00 лв.

Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта


 


Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: обикновена услуга 5,00 лв.; експресна 10.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта


 


Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: обикновена услуга 5,00 лв.; експресна 5.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта


 


Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: обикновена услуга 5,00 лв.; експресна 10.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- Заявление

- Лична карта


 


Припознаване на дете

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: обикновена услуга 6,00 лв.; експресна 12.00 лв.;

    Необходими документи и процедура:

-  Заявление за припознаване

- Лична карта


 


Възстановяване и промяна на име

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: обикновена услуга 5,00 лв.; експресна 10.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

- Заявление
- Лична карта


 


Съставяне на актовете за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в ч

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 5,00 лв.; експресна 10.00 лв.;

Необходими документи и процедура:

 • Преведени документи от чужбина
 • Лична карта

 

 


Справка за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: обикновена услуга 5,00 лв.; експресна 10.00 лв.;

Необходими документи и процедура:
- Заявление
- Лична карта


 


Удостоверяване на данни и справки по регистрите за гражданско състояние за минали години за град Мад

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: обикновена услуга 5,00 лв.; експресна 10.00 лв.;

Необходими документи и процедура: 

  - Заявление

  - Лична карта

 


БАНКОВА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Срок на изпълнение: -
Цена: -

Интернешънъл Асет Банк АД

ИА-БАНК АД

IBAN: BG30 IABG 7491 8400 2347 00

 

Вид плащане

442100 / ДНИ/

442400 / ТБО/

442300 /МПС/

442500 /Придоб. д-к/

446500 / ГЛОБИ/

 


Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 3,00 лв.; Експресна услуга 6.00 лв.;

Заявлението се подава при необходимост от данъчна оценка на недвижим имот, най-често при прехвърляне на недвижим имот в съответната община по местонахождение на имота.

Подава се от собственика на недвижимия имот или чрез упълномощен представител. Ако се подава от наследници или заветници, към искането се прилага удостоверение за наследници или заверен препис от завещанието.

Необходими документи:

 1. заявление по образец
 2. документ за собственост на имота
 3. удостоверение за наследници (в случай, че имота е наследствен)
 4. актуална скица
 5. документ за самоличност на собственика или упълномощеното лице

 


Издаване на удостоверение за данни, декларирани по Закона за местните данъци и такси

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 3,00 лв.; Експресна услуга 6.00 лв.;

Необходими документи

 

1. Заявление по образец

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

 


Издаване на удостоверение за дължим данък върху наследство

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 3,00 лв.; Експресна услуга 6.00 лв.;

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

Забележка: Съгласно Чл.43. от Наредба N 9 за определянето и администрирането местните  такси и цени на услуги на територията на община Мадан, лицата с трайни увреждания се освобождавата от заплащане на такси за издаване на удостоверения за платен данък върху наследствата, за платен данък върху превозни средства. /представя се решение от ТЕЛК/

 


Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 3,00 лв.; Експресна услуга 6.00 лв.;

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

Забележка: Съгласно Чл.43. от Наредба N 9 за определянето и администрирането местните  такси и цени на услуги на територията на община Мадан, лицата с трайни увреждания се освобождавата от заплащане на такси за издаване на удостоверения за платен данък върху наследствата, за платен данък върху превозни средства. /представя се решение от ТЕЛК/

 


Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил

Срок на изпълнение: служебно
Цена: безплатно

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:

 1. Декларация по образец (чл54, ал.1 от ЗМДТ);
 2. Документ за придобиване на МПС;
 3. Служебна книжка - част I;
 4. Документ за платен данък ПС;
 5. Документ за платен местен данък-2%.

 


Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Срок на изпълнение: служебно
Цена: безплатно

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:

 1. Декларация по образец (чл54 от ЗМДТ);
 2. Документ за придобиване на МПС;
 3. Служебна книжка - част I;
 4. Документ за платен данък ПС;
 5. Документ за платен местен данък-2%.

 


Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък

Срок на изпълнение: служебно
Цена: безплатно

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:

 1. Декларация по образец (чл. 61Н от ЗМДТ)

 


Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 3,00 лв.; Експресна услуга 6.00 лв.;

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

 


Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 3,00 лв.; Експресна услуга 6.00 лв.;

Необходими документи:

1. Заявление по образец

2. Документ за самоличност

3. Документ за платена такса

 


Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Срок на изпълнение: 7 дни
Цена: 1.30 лв.

Удостоверява факти и обстоятелства, налични в информационната система на общината. Издаването на този документ удостоверява на наличието или липсата на данъчни задължения към община Мадан. Издаденото удостоверение е валидно към датата на издаването му.

Необходими документи:

 

 1. искане по образец
 2. документ за самоличност
 3. документ за платена такса

 


Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка

Срок на изпълнение: Обикновена услуга – 5 р. дни; Експресна - 1 р. ден
Цена: Обикновена услуга 3,00 лв.; Експресна услуга 6.00 лв.;

Услугата е – обикновена и експресна

 


Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали от черни и цветни метали

Срок на изпълнение:
Цена: 12,50 лв.

На основание чл. 9, ал. 2 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Необходими документи:Заявление- образец

 


Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности

Срок на изпълнение: -
Цена: 0.50 лв./кв.м. за зона I; 0.20 лв./кв.м. за oстаналите части на града и селата

На основание Наредба № 9 на Общински Съвет  за администриране на местните такси и цени на услуги.

 


Изготвяне на Работно време на ЗОХ

Срок на изпълнение:
Цена: 2,50 лв

Необходими документи:Заяление

 


Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Срок на изпълнение: -
Цена: 25 лв + 15лв / холограмни знаци и стикери /

Необходими документи и процедура:на основание чл. 24 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

Разрешението за извършването на таксиметров превоз на пътници се издава за всеки отделен автомобил. Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване. Превозвачът кандидатства за получаване на ново Разрешително по общия ред не по-късно от 30 календарни дни преди изтичане на срока на неговата валидност.

 


Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз

Срок на изпълнение: -
Цена: -

Необходими документи и процедура:На основание чл. 61, ал. 2 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

 


Приемане на предложения и съгласуване на транспортна схема за допълнителни маршрутни линии

Срок на изпълнение: -
Цена: -

Необходими документи и процедура:На основание решение на ОС, по реда на  Наредба № 2/15. 03. 2002 г. на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили

 


Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по улиците или по прилежащите на тях недвижими имоти

Срок на изпълнение: -
Цена: -

Необходими документи и процедура:На основание наредба на ОС и Наредба № 16 от 23 юли 2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците

 


Регистрация на пчелни семейства

Срок на изпълнение: -
Цена: 1.3 лв.

Необходими документи: На основание чл. 8 от Закона за пчеларството-Заявление

 


Регистрация на домашни кучета

Срок на изпълнение:
Цена: за гр.Мадан - 10.00 лв.; за останалите населени места – 5.00 лв.

Необходими документи:

   - Заявление

   - Ветеринарно-медицински паспорт

   - Платена такса

Файлове за сваляне:

 


Маркиране на дървени материали и дърва при транспортиране

Срок на изпълнение: -
Цена: 1.3 лв.

Необходими документи:

   - Заявление

   - Документ за собственост

 


Издаване на позволително за транспортиране на дървесина

Срок на изпълнение:
Цена: 1.30 лв.

Необходими документи:Разрешително за сеч

 


Услуга с камион

Срок на изпълнение: 3 дни
Цена: 3,00 лв./км. с вкл. ДДС

Необходими документи: Заявление


Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

Файлове за сваляне:

 


Услуга с багер

Срок на изпълнение: 3 дни
Цена: 45.00 лв./час с вкл. ДДС

Необходими документи: Заявление

Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

Файлове за сваляне:

 


Услуга за извозване с контейнер

Срок на изпълнение: 3 дни
Цена: 3,00 лв./км. с вкл. ДДС

Необходими документи: Заявление

Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

Файлове за сваляне:

 


Услуга с валяк

Срок на изпълнение: 3 дни
Цена: 37.50 лв./час с вкл. ДДС

Необходими документи: Заявление

Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

Файлове за сваляне:

 


Косене с коса

Срок на изпълнение: 3 дни
Цена: 30.00 лв./дка с вкл. ДДС

Необходими документи: Заявление

Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

Файлове за сваляне:

 


Косене с тревокосачка

Срок на изпълнение: 3 дни
Цена: 30.00 лв./дка с вкл. ДДС

Необходими документи: Заявление

Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

Файлове за сваляне:

 


Резитба на храсти

Срок на изпълнение: 3 дни
Цена: 3.80 лв./бр. с вкл. ДДС

Необходими документи: Заявление

Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

Файлове за сваляне:

 


Резитба на жив плет

Срок на изпълнение: 3 дни
Цена: 3.80 лв./кв.м.

Необходими документи: Заявление

Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

 


Засаждане на дървета без посадъчен материал

Срок на изпълнение: 3 дни
Цена: 5,30 лв./бр. с включено ДДС

Необходими документи:Заявление


Нормативни документи:Наредба №9 на ОбС - Мадан

Файлове за сваляне:

 


Засаждане на храсти без посадъчен материал

Срок на изпълнение: 3 дни
Цена: 3,80 лв./бр. с включено ДДС

Необходими документи:Заявление

Файлове за сваляне:

 


Ползване на зали общинска собственост – ОбА, ОбС

Срок на изпълнение:
Цена: 15 лв. с вкл. ДДС

Ползване на зали общинска собственост – ОбА, ОбС

 


Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Срок на изпълнение:
Цена: 18.00 лв.

Необходими документи:

   - Заявление

   - Документ за собственост на имота, върху който ще се извърши монтажа;

   - Схема за разполагане на рекламно-информационни елементи, одобрена от главния архитект на общината;

   - Квитанция за платена такса за скица и за разрешение

 


Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план

Срок на изпълнение:
Цена: от 50лв. до 100лв.

Необходими документи:

   - Заявление

   - Документ за собственост;

   - Удостоверение за наследниците/ при необходимост/;

   - Скица от общинска служба „Земеделие” /ако имотът е от земеделски или горски фонд/,  скица от техническата служба при общината ако имотът е в населено място

   - Списък с имената, адресите, а при възможност и с телефоните на всички заинтересовани собственици.

   - Задание за проектиране, отразяващо инвестиционни намерения, съгласно чл.124, ал.7 и чл.125 от ЗУТ

   - Проект за подробен устройствен план

Такса :

a   в границите на гр.Мадан - 100 лв.

b   в границите на други неселени места -  75 лв.

с   извън границите на населените места  –  50 лв.

 


Издаване на удостоверение по чл.13 от ППЗСЗЗ и скица, относно имоти подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Срок на изпълнение:
Цена: 25.00 лв.

Необходими документи:

   - Заявление

   - Решение на Общинска служба „Земеделие”;

    - Документ за собственост /ако има такъв/;

   - Геодезическо заснемане на имота /при необходимост/

   - Документ за платена такса за скица и за удостоверението.

 


Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж, чл.181 от ЗУТ

Срок на изпълнение:
Цена: 47.00 лв.

Необходими документи:

   - Заявление

   - Документ за собственост;

   - Удостоверение за наследници / при необходимост/;

   - Разрешение за строеж; 

   - Протокол за линия и ниво – заверен по нива;

   - Акт – Образец 14 за приемане на конструкцията;

   - Документ за платена такса.

 


Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Срок на изпълнение:
Цена: варираща

Необходими документи:

    - Заявление

   - Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.

    - Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат: /само за четвърта категория/

       а) разрешение за строеж (акт за узаконяване);

       б) протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;

       в) заверена заповедна книга;

       г) акт обр. 14 за приемане на конструкцията.

       д) констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения.

       е) документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.

       ж)  документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.

   - Технически паспорт на строежа

   - Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

   - Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа        /становища от специализираните контролни органи - РСПАБ, РИОКОЗ, ДВСК, ДИТН, РИОСВ и др./  

Пълномощно на упълномощеното лице.

 

Такса:

Строежи от четвърта категория:

буква “а”

частни пътища – 100лв/км, но не повече от 1250 лв;

буква ”б”

1.    жилищни сгради със средно застрояване – 60 лв;

2.    смесени сгради със средно застрояване – 100 лв;

3.    сгради за обществено обслужване – 250 лв;

4.    амбулатории, дрогерии, аптеки – 250 лв;

буква “в”

 1.производствени сгради с капацитет 50-100 работни места, съоръжения и складове към тях – 250 лв;

буква “г”

1.      паркове, градини и пр. – 15.50 лв/дка;

2.    сгради за паркинг-гаражи, гаражи – 45 лв/паркомясто;

3. открити паркинги – 15 лв/паркомясто;

За реконструкции и преустройства, основни ремонти и смяна предназначението – 50% от определените по-горе.

Строежи от пета категория:

буква “а”

1.    жилищни сгради с ниско застрояване – 50 лв;

2.    смесени сгради с ниско застрояване – 87.50 лв;

3.    вилни сгради – 112.50 лв;

4.    сгради и съоръжения за обществено обслужване – 125 лв;

5.    сгради за паркинг-гаражи, гаражи – 25 лв/паркомясто;

6.    открити паркинги – 6.00 лв/паркомясто;

 буква “б” -производствени и складови сгради до 50 работни места и съоръженията

 към тях – 150 лв;

буква “в” -строежи на допълващото застрояване – 60 лв;

За реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението – 30 % от определените по-горе.

 


Съгласуване и разглеждане на инвестиционни /идейни, технически и работни/ проекти, по които се издава разрешение за строеж

Срок на изпълнение:
Цена: варираща

Необходими документи:

   - Заявление

   - Документ за собственост / в т.ч. удостоверение за наследници/.  

   - Виза за проектиране в случаите чл. 140, ал.3 от ЗУТ или ако е издавана такава по желание на възложителя;

   - Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности / описват се всички части на проекта/

   - Решение по въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС / ако се изисква/

    - Оценка за съответствието, изготвена от лице по чл.142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;

    - Документи, удостоверяващи законност на построените в имота сгради /разрешения за строеж, актове за узаконяване, удостоверения за търпимост, разрешения за ползване и др./;

    - Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

    - При необходимост, когато това се изисква: Нотариално заверено съгласие по чл. 38 ал. 3 и 4 от ЗУТ; договор в нотариална форма по чл.183, ал. 1 и ал. 2; декларация- съгласие с нотариална заверка по чл. 183, ал. 2; писмено съгласие на всички собственици- непосредствени съседи по чл.185 ал. 2;  договор за прехвърляне на собствеността в нотариална форма по чл. 185, ал. 3 от ЗУТ

    - Квитанция за платена такса за одобряване на проекти, за издаване на разрешение за строеж и за оценка за съответствието на проектите, ако същата ще се извърши от ОЕСУТ

Такса:

I –ва категория 350 лв

II – ра категория – 250 лв.

III – та категория – 200 лв.

IV –та категория – 100  лв

V –та категория – 80  лв

VI –та категория – 20  лв

Таксата се заплаща при внасяне на проектите за разглеждане.

 


Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване и обекти на техническата инфраструктура

Срок на изпълнение: -
Цена: -

Необходими документи:

   - Заявление

   - Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по специалности / описват се всички части на проекта/

   - Решение по въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС / ако се изисква/   

   - Оценка за съответствието, изготвена от лице по чл.142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;

   - Квитанция за платена такса за одобряване на проекти, за издаване на разрешение за строеж и за оценка за съответствието на проектите, ако същата ще се извърши от ОЕСУТ

 


Допускане, проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план

Срок на изпълнение: -
Цена: -

Необходими документи:

   - Заявление

    - Предложение за ПУП

    - Документ за собственост

 


Издаване на разрешение за строеж

Срок на изпълнение:
Цена: варираща

Необходими документи:

   - Заявление

   - Документ за собственост / в т.ч. удостоверение за наследници/.  

    - Виза за проектиране в случаите чл. 140, ал.3 от ЗУТ или ако е издавана такава по желание на възложителя;

    - Три копия от одобрен инвестиционен проект

    - Решение по въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС / ако се изисква/

    - Оценка за съответствието, изготвена от лице по чл.142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, или искане за разглеждане от общинския експертен съвет в случаите по чл.142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ;

    - Документи, удостоверяващи законност на построените в имота сгради /разрешения за строеж, актове за узаконяване, удостоверения за търпимост, разрешения за ползване и др./;

   - Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

    - При необходимост, когато това се изисква: Нотариално заверено съгласие по чл. 38 ал. 3 и 4 от ЗУТ; договор в нотариална форма по чл.183, ал. 1 и ал. 2; декларация- съгласие с нотариална заверка по чл. 183, ал. 2; писмено съгласие на всички собственици- непосредствени съседи по чл.185 ал. 2;  договор за прехвърляне на собствеността в нотариална форма по чл. 185, ал. 3 от ЗУТ

 

Такса:

 1. Строеж от първа, втора и трета категория и линейни обекти – 0.70 лв. на м2 разгъната площ
 2. Строеж от четвърта, пета и шеста категория и линейни обекти – 0.60 лв. на м2 разгъната площ
 3. За съоръжения, в т.ч. съоръжения на мобилни оператори – 20.00 лв. на м2, но не по-малко от 100. 00 лв.
 4. За извършена услуга на инвалиди се заплаща 50% от стойността

 


Удостоверения за идентичност на имот

Срок на изпълнение:
Цена: 12.50 лв.

Необходими документи:

   - Заявление

   - Документ за собственост;

   - Удостоверение за наследници / при необходимост/

 


Приемане и заверяване на екзекутивна документация

Срок на изпълнение: -
Цена: 30.00 лв.

Необходими документи:

   - Заявление

   - Екзекутивни проекти -  в 3 екземпляра

 


Издаване на скица за недвижим имот

Срок на изпълнение:
Цена: варираща

Необходими документи:

  - Заявление

   - Документ за собственост 

    - Удостоверение за наследници/при необходимост/ 

Такса:

обикновена – 7 работни дни.

бърза – 3 работни дни.

експресна – 24 часа

 

Формат А4 -  15 лв.

Формат А3 - 20 лв.

Формат А4 -  20 лв.

Формат А3 -  35 лв.

Формат А4 -  30 лв.

Формат А3 -  55 лв.

 


Издаване на удостоверение за граници на недвижим имот/Регулационно положение/

Срок на изпълнение:
Цена: 15 .00 лв.

Необходими документи:

   - Заявление

   - Документ за собственост

   - Удостоверение за наследници / при необходимост/

   - За граници на апартамент - списък на съседите;

   - За обекти в новопостроена сграда- одобрен арх. проект;

 


Допълване на одобрен кадастрален план /Акт за непълноти игрешки/

Срок на изпълнение: -
Цена: 25.00 лв.

Необходими документи:

  - Заявление

   - Документ за собственост;

   - Удостоверение за наследници / при необходимост/;

   - Скица- проект, отразяваща исканото изменение, изготвена от лицензиран геодезист по    ЗКИР, с данни за координатите на точките.

   - Списък на заинтересуваните собственици, засегнати от изменението- № на имота,  име  и адрес.

 


СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАДАН 2011-2015 г.

Срок на изпълнение: 2015
Цена: 0

СТРАТЕГИЯ

ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ  НА ОБЩИНА  МАДАН

2011-2015 г.

Файлове за сваляне:

 


Съгласуване на междинна и начална спирка на международни автобусни линии.

Срок на изпълнение: 14 дни
Цена: 0

Съгласуване на междинна и начална спирка на международни автобусни линии.

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:

Заявление;

Транспортна схема – проект.

Вид на услугата – обикновена

Срок – 14 дни

Цена – 0,00 лв.

 


Издаване на карти за пътуване на ученици до 16 год. възраст със специализиран транспорт.

Срок на изпълнение: 14 дни
Цена: -

Издаване на карти за пътуване на ученици до 16 год. възраст със специализиран транспорт.

Необходими документи :

ксерокопие на акт за раждане

ксерокопие на документ за самоличност на родител настойник

снимка на притежателя на картата с положен печат на кмета на община Мадан.

 


Издаване на карти за пътуване на деца до 7 год. възраст по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт.

Срок на изпълнение: 14 дни
Цена: -

Издаване на карти за пътуване на деца до 7 год. възраст по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт.

Необходими документи :

ксерокопие на акт за раждане

ксерокопие на документ за самоличност на родител настойник

снимка на притежателя на картата с положен печат на превозвача.

 


Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по улиците или по прилежащите на тях недвижими имоти.

Срок на изпълнение: 14 дни
Цена: 0

Съгласуване на проекти за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други  работи по улиците или по прилежащите на тях недвижими имоти.

Нормативно необходими комплектоващи документи (копия) за стартиране на услугата:

Заявление;

Транспортна схема – проект.

Вид на услугата – обикновена

 


МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ И МЕЖДУГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

Срок на изпълнение: -
Цена: -

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА МЕЖДУСЕЛИЩНИ И МЕЖДУГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

Файлове за сваляне:

 


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2015 г.

Срок на изпълнение: 2015
Цена: -

ГОДИШНА  ПРОГРАМА  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ -  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  2015 г.

Файлове за сваляне:

 


Р Е Г И С Т Ъ Р по чл. 41, ал. 4 от ЗОС

Срок на изпълнение:
Цена: -

Р Е Г И С Т Ъ Р по чл. 41, ал. 4 от ЗОС

Файлове за сваляне:

 


СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАДАН 2015 - 2019 г.

Срок на изпълнение: -
Цена: -

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАДАН ЗА ПЕРИОДА 2015 - 2019 г.

 


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2016 г.

Срок на изпълнение: 2016
Цена: -

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2016 г.

Файлове за сваляне:

 


ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЩИНА МАДАН, 2014 г.

Срок на изпълнение: 2014
Цена: -

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЩИНА МАДАН, 2014 г.

Файлове за сваляне:

 


ХАРТА НА КЛИЕНТА

Срок на изпълнение: -
Цена: -

Търсене