Услуги - Работно време

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:04

В община Мадан функционира Център за услуги и информация на гражданите, т.н „фронт-офис” , който е открит през 2003 г. и е пример за успешно прилагане на принципа на обслужване на „едно гише”.

Центърът е ситуиран на първият етаж в сградата на общинска администрация Мадан, намиращ се на адрес: гр. Мадан, обл. Смолян, ул.”Обединение” №14 тел. централа 0308/ 9-82-20

Организация на работа

Работно време – съобразено с възможностите на потребителите на услуги

  Всеки  работен ден  от 8.00 до  17.00 часа без прекъсване

  Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

  Двама служители, работещи по:

  • Прием, проверка и регистриране на документи
  • Консултации  и разясняване на  процедурите по предоставяне на услуги
  • Даване на насоки при попълване на формуляри и заявления
  • Предоставяне на информация за сроковете за отговор, процедурата и пр.
  • Извършват проверка по движението на преписките
  • Приемат заявления за достъп до обществена информация
  • Връзка с останалите звена по повод осъществяване на административното обслужване

  В Центъра са ситуирани:

  • Двама служители ГРАО
  • Двама служители Местни данъци и такси
  • Двама служители от дирекция”Архитектура, строителство и устройство на територията” – извършващи технически услуги

  Удобства в центъра за обслужване

  • Лесен достъп на хората с увреждания, бременни жени и трудно подвижни хора
  • Удобно място за попълване на документите и изчакване
  • Модерни офис мебели

  Информационна обезпеченост

  • Информационни табла
  • Каталог на услугите
  • Харта за правата на клиента
  • Свободен достъп за общуване между служителите и потребителите
  • Информационни материали –брошури, дипляни, и др.
  • Анкетна карта за обратна връзка, формуляр за похвали и оплаквания
  • Канали за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги
  • Кутии за сигнали, мнения и предложения

  За контакти:

  Гр. Мадан, обл. Смолян
  Ул.”Обединение” № 14 
  Тел: 0308/ 9-82-20

  Търсене