Дирекции и отдели

Дата на публикуване: 20.10.2017 10:03

 


Дирекция"Административно правно и информационно обслужване"   
Директор- Фахри Чаушев
Основни функции: Подпомага Кмета на общината при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика, в сферата на неговите правомощия и компетенции, както и представянето и пред обществеността. Организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации. Осигуряване на правни консултации по въпроси засягащи дейността на общината.
Дава устни и писмени правни съвети; Изготвя необходимите книжа /молби, тъжби, заявления, жалби и др./; Дава консултации по облигационни, търговски и вещни-права; Консултира по административни, наказателни и трудовоправни въпроси; Изготвяне на писмени договори; Участие в преговори за сключване на договори в страната и извън нея,  транспортно обслужване.
 
Отдел ”Образование, култура и хуманитарни дейности" 
Началник отдел – Хасан Мехмедалиев
Основни функции:  Координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с министерство на образованието и науката и Регионалните управления на образованието, в съответствие с изискванията на Закон за предучилищно и училищно образование и държавните образователни стандарти.
Организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите звена. Осъществява своята дейност в пряко  взаимодействие с Министерство на образованието  и Министерство на финансите, относно прилагане на специфичните нормативни изисквания.
Разработва мрежата на общинските училища и детските заведения. Осигурява задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст. Осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения.
Участва в комисии, разглеждащи образователни проблеми. Участва в общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Организира изпълнението на общинската културна програма и партнира на културните институти за отбелязване на изяви, свързани с културно-историческия календар. Координира дейността на културните институции по създаването, разпространението и опазването на културните ценности, по съхраняването и поддържането на паметниците на културата, традициите и обичаите. Организира управлението и ползването на специализирания сграден фонд, предназначен за културни прояви.
Подготвя и организира изпълнението на Общинската стратегия за развитие и предоставяне на социални услуги на гражданите. Организира дейността на специализираните институции за социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с териториалните органи на МТСП.
Организира изпълнението на Плана за изпълнение на Общинската стратегия за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане.
 
Дирекция”Специализирана администрация” 
Директор - инж. Мартин Моллов
Основни функции: Контролира и координира дейността по териториалното и селищно устройство в общината, в частта техническа инфраструктура. Разработва задания за проектиране и възлага изготвянето на проекти в част „техническа инфраструктура”.
Контролира чрез своите специалисти и външни експерти, проучвателните и проектански работи за строителство на обекти от техническата инфраструктура на територията на общината. Издава разрешения за планови и аварийни разкопавания на улици и други благоустроени площи. Подготвя програми за изграждане на техническата инфраструктура, благоустрояването и организацията на движението.
Изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията/ЗУТ/.
Подпомага дайността на общинския експертен съвет, вкл. експертизи и становища по внесени проекти.
Упражнява контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа.
Ръководи разработването и контролира реализирането на проекти изпълняващи строително-инвестиционната програма на общината. Съгласува проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в общината.
Осъществава политиката на Община Мадан в опазване на околната среда. Изготвя и участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчива развитие по отношение на околната среда и оздравяването на селищната среда и дава предложения за Инвестиционната програма на общината.
Организира провеждането на обществени поръчки.
Организара процедурите по провеждане конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие с Наредбата за условията и реда за предоставяне на концесия.
Извършва контрол по стопанисване на общински имоти, комплектоване на документи и съставяне на актове относно общинската собственост.
Организира разработването на програми, стратегии и проекти.
Организира дейностите по създаване на ефективен модел за партньорство с международни институции и организации.
Осъществява информационното осигуряване на администрацията и оказване на методическа, логистична и експертна  помощ на служителите от общинска администрация при разработване, управление и реализиране на проекти по Европейските и други чуждестранни фондове с общинска заетост. Подпомага дейността на кметовете  и кметските наместници на населените места при разработване, управление и реализиране на проекти по Европейските и други чуждестранни фондове.

Разработва, развива и поддържа система за вътрешен контрол, като прави писмени предложения до ръководството на община Мадан. Разписва правила и процедури, като част от системите за финансово управление и контрол. Участва в поддържането и постоянното  усъвършенстване на Системата за управление на качеството, съгласно изискванията на Международния стандарт ISO 9001:2008; Система за финансово управление и контрол/СФУК/ и Система за управление въздействието върху околната среда/СУОС/ ISO 14001:2004.

Дирекция”Икономическо развитие, бюджет и финанси” 
Директор – Огнян  Василев
Основни функции:  Организира разработването, приемането, актуализацията и изпълнението на бюджета на общината по пълна бюджетна квалификация. Изготвя бщджетна прогноза за бъдещи периоди.
Подпомага Кмета на общината за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси, за опазване на общинската собственост и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства и стоково-материални цености.
Оказва методична помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината.
Изготвя проекта за инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение.
Осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на здравеопазване, образование, култура, социални дейности и кметства.Извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетни кредити.
Подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели. Следи за своевременното внасяне на събраните суми от данъци и такси в приход на общинския бюджет.

Организира и ръководи икономическите дейности в Община Мадан. Координира взаимодействието между местната и централната власт за хода на изпълнение на стопанските дейности в рамките на община Мадан.


Търсене