Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

„РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ГЕЙМИФИКАЦИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕТО ИМ“
12.06.2020
Решение за откриване на процедура за обществена поръчка, публикувано на 15.06.2020 г.Обявление за поръчка, публикувано на 15.06.2020 г.Документация за обществената поръчка, публикувана на 15.06.2020 г.Технически спецификации, публикувани на 15.06.2020 г.Указания за подготовка на офертата, публикувани на 15.06.2020 г.Проект на договор, публикуван на 15.06.2020 г.Образци, публикувани на 15.06.2020 г.Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 15.06.2020 г.Съобщение, публикувано на 07.07.2020 г.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителана информация, публикувано на 09.07.2020 г.Разяснение № 1, публикувано на 09.07.2020 г.

„Доставка, монтаж и инсталация на медицинска апаратура и инструментариум по 15 обособени позиции”
12.06.2020
На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще осигури неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в процедурата и всички приложения към нея, от датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник” на Европейския съюз.I. Документацията за обществената поръчка е публикувана както следва:I.1 Решение и обявление, изпратени на 12.06.2020 г. (петък), публикувано на 15.06.2020 г. (понеделник) в РОП на АОП - ТУКРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, публикувано на 15.06.2020 г.Обявление за поръчка, публикувано на 15.06.2020 г.I.2 Обявление, изпратено  на 12.06.2020г. (петък), публикувано на...

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МАДАН“
02.06.2020
Информация з публикувана на профила на купувача обява за обществена поръчка на ниска стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 02.06.2020 г.Обява за обществена поръчка на ниска стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 02.06.2020 г.Технически спецификации, публикувани на 02.06.2020 г.Указания и изисквания, публикувани на 02.06.2020 г.Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), публикуван на 02.06.2020 г.Проект на договор, публикуван на 02.06.2020 г.Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, публикувана на 02.06.2020 гОбразци, публикувани на 02.06.2020 г.Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 15.06.2020 г.Протокол от работата на комисията, публикуван на 23.06.2020 г.Договор с...

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, ВКЛЮЧВАЩА УЛИЦИТЕ „СПАРТАК“, „ТРЕТИ МАРТ“ И „ИЗВОР“ В ГРАД МАДАН“.
11.05.2020
Решение за откриване на процедура за  обществена поръчка, публикувано на 11.05.2020 г.Обявление за поръчка, публикувано на 11.05.2020 г.Документация за обществената поръчка, публикувана на 11.05.2020 г.Технически спецификации, публикувани на 11.05.2020 г.Указания за подготовка на офертата, публикувани на 11.05.2020 г.Проект на договор, публикуван на 11.05.2020 г.Образци, публикувани на 11.05.2020 г.Методика за оценка, публикувана на 11.05.2020 г.Съобщение за отваряне на ценовите предложения, публикувано на 18.08.2020г.Протокол № 1, публикуван на 31.08.2020 г.Протокол № 2, публикуван на 31.08.2020 г.Протокол № 3, публикуван на 31.08.2020 г.Протокол № 4, публикуван на 31.08.2020 г.Протокол № 5, публикуван на 31.08.2020 г.Протокол по чл. 181, ал.4 от ЗОП, публикуван на 31.08.2020 г.Решение за...

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА”, ГРАД МАДАН“; и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“.
31.03.2020
Решение за откриване на поръчка, публикувано на 01.04.2020 г.Обявление за поръчка, публикувано на 01.04.2020 г.Документация за обществената поръчка, публикувана на 01.04.2020 г.Технически спецификации, публикувани на 01.04.2020 г.Количествена сметка - Обособена позиция № 1, публикувана на 01.04.2020 г.Количествена сметка - Обособена позиция № 2, публикувана на 01.04.2020 г.План с разположение на оборудването, публикуван на 01.04.2020 г.Инвестиционен проект - пещера "Шаренка", публикуван на 01.04.2020 г.Инвестиционен проект - музей "Сполука", публикуван на 01.04.2020 г.Указания за подготовка на офертата, публикувани на 01.04.2020 г.Проект на договор, публикуван на 01.04.2020 г.Образци, публикувани на 01.04.2020 г.Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 01.04.2020 г.Съобщение, публикувано на 22.04.2020 г.Решение за одобряване на обявление за изменение или...

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА”, ГРАД МАДАН“
31.03.2020
Решение за откриване на поръчка, публикувано на 01.04.2020 г.Обявление за поръчка, публикувано на 01.04.2020 г.Документация за обществената поръчка, публикувана на 01.04.2020 г.Технически спецификации, публикувани на 01.04.2020 г.Количествена сметка, публикувана на 01.04.2020 г.План с разположение на оборудването, публикуван на 01.04.2020 г.Инвестиционен проект, публикуван на 01.04.2020 г.Указания за подготовка на офертата, публикувани на 01.04.2020 г.Проект на договор, публикуван на 01.04.2020 г.Образци, публикувани на 01.04.2020 г.Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 01.04.2020 г.Съобщение, публикувано на 22.04.2020 г.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 23.04.2020 г.Съобщение за отваряне на ценови предложения, публикувано на 02.09.2020 г.Протокол № 1, публикуван на 11.09.2020 г.Протокол № 2, публикуван...

Търсене