Обществени поръчки-ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА от 15.04.2016г.

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА МАДАН“
02.06.2020
Информация з публикувана на профила на купувача обява за обществена поръчка на ниска стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 02.06.2020 г.Обява за обществена поръчка на ниска стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, публикувана на 02.06.2020 г.Технически спецификации, публикувани на 02.06.2020 г.Указания и изисквания, публикувани на 02.06.2020 г.Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), публикуван на 02.06.2020 г.Проект на договор, публикуван на 02.06.2020 г.Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, публикувана на 02.06.2020 гОбразци, публикувани на 02.06.2020 г.

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, ВКЛЮЧВАЩА УЛИЦИТЕ „СПАРТАК“, „ТРЕТИ МАРТ“ И „ИЗВОР“ В ГРАД МАДАН“.
11.05.2020
Решение за откриване на процедура за  обществена поръчка, публикувано на 11.05.2020 г.Обявление за поръчка, публикувано на 11.05.2020 г.Документация за обществената поръчка, публикувана на 11.05.2020 г.Технически спецификации, публикувани на 11.05.2020 г.Указания за подготовка на офертата, публикувани на 11.05.2020 г.Проект на договор, публикуван на 11.05.2020 г.Образци, публикувани на 11.05.2020 г.Методика за оценка, публикувана на 11.05.2020 г.

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА”, ГРАД МАДАН“; и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“.
31.03.2020
Решение за откриване на поръчка, публикувано на 01.04.2020 г.Обявление за поръчка, публикувано на 01.04.2020 г.Документация за обществената поръчка, публикувана на 01.04.2020 г.Технически спецификации, публикувани на 01.04.2020 г.Количествена сметка - Обособена позиция № 1, публикувана на 01.04.2020 г.Количествена сметка - Обособена позиция № 2, публикувана на 01.04.2020 г.План с разположение на оборудването, публикуван на 01.04.2020 г.Инвестиционен проект - пещера "Шаренка", публикуван на 01.04.2020 г.Инвестиционен проект - музей "Сполука", публикуван на 01.04.2020 г.Указания за подготовка на офертата, публикувани на 01.04.2020 г.Проект на договор, публикуван на 01.04.2020 г.Образци, публикувани на 01.04.2020 г.Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 01.04.2020 г.Съобщение, публикувано на 22.04.2020 г.Решение за одобряване на обявление за изменение или...

„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА”, ГРАД МАДАН“
31.03.2020
Решение за откриване на поръчка, публикувано на 01.04.2020 г.Обявление за поръчка, публикувано на 01.04.2020 г.Документация за обществената поръчка, публикувана на 01.04.2020 г.Технически спецификации, публикувани на 01.04.2020 г.Количествена сметка, публикувана на 01.04.2020 г.План с разположение на оборудването, публикуван на 01.04.2020 г.Инвестиционен проект, публикуван на 01.04.2020 г.Указания за подготовка на офертата, публикувани на 01.04.2020 г.Проект на договор, публикуван на 01.04.2020 г.Образци, публикувани на 01.04.2020 г.Методика за комплексна оценка на офертите, публикувана на 01.04.2020 г.Съобщение, публикувано на 22.04.2020 г.Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, публикувано на 23.04.2020 г.

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” С АКРОНИМ „TERRA-MINE“ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“, чието изпълнение е разделено на 6 /шест/ обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ В ГРАД МАДАН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА” В ГРАД МАДАН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ В РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН – I ЕТАП“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ В РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН – II ЕТАП“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КРИСТАЛНАТА ЗАЛА В ГРАД МАДАН“; и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“.
31.03.2020
Решение за откриване на поръчка, публикувано на 01.04.2020 г.Обявление за поръчка, публикувано на 01.04.2020 г.Документация за обществената поръчка, публикувана на 01.04.2020 г.Техническо задание, публикувано на 01.04.2020 г.Технически спецификации, публикувани на 01.04.2020 г.Инвестиционни проекти по обособени позиции, публикувани на 01.04.2020 г.Количествена сметка - Обособена позиция № 1, публикувана на 01.04.2020 г.Количествена сметка - Обособена позиция № 2, публикувана на 01.04.2020 г.Количествена сметка I етап - Обособена позиция № 3, публикувана на 01.04.2020 г.Количествена сметка II етап - Обособена позиция № 4, публикувана на 01.04.2020 г.Количествена сметка - Обособена позиция № 5, публикувана на 01.04.2020 г.Количествена сметка - Обособена позиция № 6, публикувана на 01.04.2020 г.Указания за подготовка на офертата, публикувани...

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” С АКРОНИМ „TERRA-MINE“ ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“, чието изпълнение е разделено на 6 /шест/ обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МУЗЕЙ ПО МИННО ДЕЛО И РУДОДОБИВ В ГРАД МАДАН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА” В ГРАД МАДАН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ В РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН – I ЕТАП“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ В РАЙОНА НА МУЗЕЙНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ В ГРАД МАДАН – II ЕТАП“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КРИСТАЛНАТА ЗАЛА В ГРАД МАДАН“; и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“.
31.03.2020
Решение за откриване на поръчка, публикувано на 31.03.2020 г.Обявление за поръчка, публикувано на 31.03.2020 г.Документация за обществената поръчка, публикувана на 31.03.2020 г.Технически спецификации, публикувани на 31.03.2020 г.Инвестиционни проекти по обособени позиции, публикувани на 31.03.2020 г.Количествена сметка - Обособена позиция № 1, публикувана на 31.03.2020 г.Количествена сметка - Обособена позиция № 2, публикувана на 31.03.2020 г.Количествена сметка I етап - Обособена позиция № 3, публикувана на 31.03.2020 г.Количествена сметка II етап - Обособена позиция № 4, публикувана на 31.03.2020 г.Количествена сметка - Обособена позиция № 5, публикувана на 31.03.2020 г.Количествена сметка - Обособена позиция № 6, публикувана на 31.03.2020 г.Указания за подготовка на офертата, публикувани на 31.03.2020 г.Проект на договор, публикуван...

Търсене